دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Cygni Vox - Cygni Vox Discography
Cygni Vox Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Intro (Cygnus)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Carol
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
From Pain to Sorrow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Rainbow Hunt
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Cloud Without Silver Lining
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Rainbow Theme (Reprise)
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
On the Shore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Rape of Europa
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Atlantic Rains
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Quod Licet Jovi
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Girl with a Book
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Dejah Thoris
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Albion Silver
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Birch Alley - I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Birch Alley - II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Birch Alley - III
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Birch Alley - IV
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Owls and Hedgehogs
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Hymn of Spring
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Night Flight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
April Boats
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Well a the World’s End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Forest Full of Unicorns
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Concert For Crickets and Lightflies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
July Bridge
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hedgehogs’ Waltz
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Franny Glass
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Darkest Hour (Is Just Before the Dawn)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Lullaby For Tired Owls
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Among Flowers and Trees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Green Dusk For Dreaming (Brand Pure Northern Air)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Music For Dandelions
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Rainteller
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Solstice Link
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Waiting For the Thunderheads
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The End of June Is Lost Between the Rains
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Treasures in the Summer Sky
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Secret Weeds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Harvest Link
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
When the Wind Have the Proper Touch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
People From the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Warmth of Juniper
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
The Door Into Autumn
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
One Cold Minute
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Close Encounters with Midnight Spirits
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Ink of the Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lost, Found and Lost Again
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Sending Feelings on the Wrong Channel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Curriculum Vitae
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
October Ale
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Month Without Gods
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
When the Rain Turns to Snow in the Middle of the Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Wasteland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Lichtenwald
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Autumn Tea
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
She Folds Her Memories Like a Parachute
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Losing the Battle with Everyday Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Oaks and Acorns
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Telluric Currents (Under Your Bed)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Dendropark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Pianoless
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Trankvileco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Fluteflowers - I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Planti Plantains
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Thallium Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Key of Clouds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Summer Nuclear Station
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Herbophobia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Cute Girls Doing Nothing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Fluteflowers - III
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Seriola
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
No Taula
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Leontodon Autumnalis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Lost Ambient Treasure
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Ela Tuonela
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Diatonic Dragon - I (Tu Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Diatonic Dragon - XLI (Do Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Diatonic Dragon - XLII (Re Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Diatonic Dragon - II (Si Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Diatonic Dragon - III (Qu Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Diatonic Dragon - IV (Mi Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Diatonic Dragon - V (Tu Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Diatonic Dragon - VI (Po Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Diatonic Dragon - VII (La Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Diatonic Dragon - VIII (Si Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Diatonic Dragon - IX (Qu Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Diatonic Dragon - X (Fi Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Diatonic Dragon - XI (Re Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Diatonic Dragon - XII (Mi Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Diatonic Dragon - XIII (Tu Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Diatonic Dragon - XIV (Po Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Diatonic Dragon - XV (Bi Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Diatonic Dragon - XVI (So Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Diatonic Dragon - XVII (La Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Diatonic Dragon - XVIII (Si Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Diatonic Dragon - XIX (Qu Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Diatonic Dragon - XX (Fi Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Diatonic Dragon - XXI (Fa Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Diatonic Dragon - XXII (Do Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Diatonic Dragon - XXIII (Re Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Diatonic Dragon - XXIV (Mi Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Diatonic Dragon - XXV (Tu Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Diatonic Dragon - XXVI (Po Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Diatonic Dragon - XXVII (Bi Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Diatonic Dragon - XXVIII (Do Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Diatonic Dragon - XXIX (So Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Diatonic Dragon - XXX (La Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Diatonic Dragon - XXXI (Si Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Diatonic Dragon - XXXII (Qu Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Diatonic Dragon - XXXIII (Fi Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Diatonic Dragon - XXXIV (Fa Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Diatonic Dragon - XXXV (So Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Diatonic Dragon - XXXVI (Re Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Diatonic Dragon - XXXVII (Mi Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Diatonic Dragon - XXXVIII (Tu Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Diatonic Dragon - XXXIX (Po Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Diatonic Dragon - XL (Bi Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Diatonic Dragon - XLIII (La Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Diatonic Dragon - XLIV (Si Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Diatonic Dragon - XLV (Qu Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Diatonic Dragon - XLVI (Fi Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Diatonic Dragon - XLVII (Fa Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Diatonic Dragon - XLVIII (So Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Diatonic Dragon - XLIX (La Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Diatonic Dragon - L (Mi Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Diatonic Dragon - LI (Tu Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Diatonic Dragon - LII (Po Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Diatonic Dragon - LIII (Bi Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Diatonic Dragon - LIV (Do Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Diatonic Dragon - LV (Re Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Diatonic Dragon - LVI (Mi Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Diatonic Dragon - LVII (Si Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Diatonic Dragon - LVIII (Qu Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Diatonic Dragon - LIX (Fi Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Diatonic Dragon - LX (Fa Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Diatonic Dragon - LXI (So Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Diatonic Dragon - LXII (La Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Diatonic Dragon - LXIII (Si Locrian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Diatonic Dragon - LXIV (Tu Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Diatonic Dragon - LXV (Po Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Diatonic Dragon - LXVI (Bi Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Diatonic Dragon - LXVII (Do Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Diatonic Dragon - LXVIII (Re Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Diatonic Dragon - LXIX (Mi Phrygian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Diatonic Dragon - LXX (Qu Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Diatonic Dragon - LXXI (Fi Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Diatonic Dragon - LXXII (Fa Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Diatonic Dragon - LXXIII (So Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Diatonic Dragon - LXXIV (La Aeolian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Diatonic Dragon - LXXV (Po Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Diatonic Dragon - LXXVI (Bi Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Diatonic Dragon - LXXVII (Do Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Diatonic Dragon - LXXVIII (Re Dorian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Diatonic Dragon - LXXIX (Fi Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Diatonic Dragon - LXXX (Fa Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Diatonic Dragon - LXXXI (So Mixolydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Diatonic Dragon - LXXXII (Bi Lydian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Diatonic Dragon - LXXXIII (Do Ionian)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Diatonic Dragon - LXXXIV (Fa Lydian)
افزودن به پلی لیست

مجموعه کامل آثار پروژه موسیقی روسی سیگنای واکس

Cygni Vox Discography

سیگنای واکس
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2010-2019
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
6
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
146

دیسکوگرافی پروژه موسیقی سیگنای واکس Cygni Vox Discography مجموعه کاملی از آثار پروژه تک‌نفره روسی در طول بیش از یک دهه فعالیت است. این پروژه کم‌تر شناخته‌شده تا به امروز ۶ آلبوم استودیویی و ۲ ای‌پی منتشر کرده است. این پروژه در ابتدا کار خود را با انتشار ۳ ای‌پی آغاز کرد و پس از آن آلبوم‌های اصلی خود را به انتشار رساند. در آثار این پروژه المان‌های متنوعی از سبک‌های مختلف از جمله امبینت، نئوکلاسیک، کلاسیک مدرن، تجربی و ... دیده می‌شود و به واسطه حضور سازهای آکوستیک و الکترونیک و همچنین الکتروآکوستیک، تنوع صدایی زیادی نیز شنیده می‌شود. آثار این پروژه عمیقا آرامش‌بخش و روح‌نواز هستند و در واقع شاخص اصلی کارهای پروژه سیگنای واکس همین اصلی است و با آن‌ها می‌توان ساعت‌های زیادی را در آرامش و خلوت روحی سپری کرد.

ای‌پی اول آن در سال ۲۰۰۸ با نام آستر نقره‌ای Silver Lining منتشر شد و ای‌پی دوم با نام اروپا پس از باران Europe After the Rain در سال ۲۰۰۹ عرضه شد. در نهایت آلبوم اول که از آن می‌توان به عنوان نقطه شروع جدی کار این پروژه تک‌نفره یاد کرد با نام کوچه درخت توس. سمفونی امبینت در دی ماژور Birch Alley. Ambient Symphony in D Major در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و روند کاری این پروژه را جدی‌تر کرد و همچنین از نظر موسیقی نیز شاهد تغییر فضای کاری هستیم. پس از سه سال و یک آلبوم و دو ای‌پی، جغدها و جوجه تیغی‌ها Owls and Hedgehogs در همین سال ۲۰۱۰ منتشر شد و او با بهره گرفتن از تجربیات پیشینی خود، اثری ارائه داد که باعث شناخته شدن بیشتر او و آثارش شد. آلبوم سوم با نام داستان‌های تابستانی امبینت Ambient Summer Stories در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و همان‌طور که از نام آن مشخص است، شاهد گردش مشهودی به سوی موسیقی امبینت هستیم. از این آلبوم می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار این پروژه نام برد. پوچی اکتبر The Null of October چهارمین آلبوم پروژه سیگنای واکس است که با فاصله دو ساله و در سال ۲۰۱۴ منتشر شد و در آن شاهد ادامه روند آلبوم قبلی ترکیب آن با المان‌های سبک‌های نویز و نئوکلاسیک هستیم. در سال ۲۰۱۷ آلبوم ساختارهای گم‌شده امبینت Lost Ambient Structures منتشر شد و بار دیگر شاهد ورود او به حیطه موسیقی امبینت هستیم و به مانند گذشته بار دیگر شنونده اثری رویاپردازانه و عمیق و روح‌نواز هستیم. آلبوم ششم یک تغییر رویکرد اساسی در کار این پروژه است و در آن شاهد نزدیک شدن بیش‌تر به سمت موسیقی کلاسیک هستیم؛ امری که در آثار قبلی این پروژه کمتر مشاهده می‌شد. در این آلبوم که نام اژدهای دیاتونیک Diatonic Dragon بر آن گذارده شده است و در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، شنونده اثری هستیم که اساس و محور اصلی آن، ساز ارگان است و در ترکیب با فضای مینیمال موسیقی نئوکلاسیک به اثری خاص و متفاوت در کارنامه کاری این هنرمند بدل شده است.

پروژه Cygni Vox یک بند خاص و متفاوت در دنیای موسیقی است. آثار این پروژه تنوع زیادی دارند؛ اما در یک ویژگی ثبات دارند و آن موسیقی رویاپردازانه و عمیقی که با آن می‌توان روح را به آرامش رساند و همچنین در افکار و رویاهای شیرین غرق شد و ۶ آلبوم استودیویی و ۲ ای‌پی این پروژه تجربه‌ای خاص و متمایز از شنیدن موسیقی امبینت و نئوکلاسیک و کلاسیک مدرن و آهنگ ریلکسیشن را برای شنونده به همراه می‌آورند.

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :