دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Joris de Man - Horizon Zero Dawn
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Prologue (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Aloy's Theme (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Motherless (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Vanished Voices (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Seal Your Lips - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Welcome of Stones - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Tell Me (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Point of the Spear - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Years of Training - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Blessing - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Proving (Feat. Julie Elven, Circle Percussion) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
A Boon - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Where You Came From (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Identification - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
What the Seeker Had Sought (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Anointed - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Seized From the Depths - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Hologram Myth (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
The Bad News (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
The Good News (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
The Cavalry Breaks Through (Feat. Julie Elven, Circle Percussion) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Victory (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Homecoming (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
To the Hunt! (Feat. Circle Percussion) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Prologue (Early Style Sketch) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Song For Aloy (Feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Within the Embrace - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
In Great Strides - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Her Breath, Her Land - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
On Our Mother's Shoulders - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Haze and Renewal - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
A Truth Whispered at Night - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Trails in the Darkness - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Machine Dreams - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Cloudpart - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The World and All Its Lessons - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
This New Wilderness - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Territory of None - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
A Wanderer's Work - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Brave, New - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
The Memory of Old Walls - Part 2 - Out of the Embrace
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Aloy's Journey (Feat. Julie Elven) - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Meridian, Shining - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
City on the Mesa - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Envoys - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Beads Fallen on Bronze - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
All That the Light Reaches - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Resplendent Soil - Part 3 - Onwards To Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Another Day Rusts - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Across the Daybrink - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Delver's Hymnal - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
To Call Our Own - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Your Hand of Sun and Jewels (Carja traditional) - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
KunaBass Solo - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Iron Pendulum Solo - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Braumdrum Solo - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Go Like Time Around an Arrow (Feat. Circle Percussion) - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Song to the Sun - Dawning - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Song to the Sun - Midday - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Song to the Sun - Evening - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Nora u Norawea - Part 3 - Onwards to Meridian
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Spreading Eclipse - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Demon Remade - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Force Multiplication - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Buried Shadow - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Battle Begins - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Future By Its Throat - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hold the Ridge - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Overrun - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Countdown to Zero - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Planned Obsolescence - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Colossal - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Threat Assessment - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Will Against Will (Feat. Julie Elven) - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Drawn to Strife - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Little Ones - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Beasts of Steel - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Drums in The Sun-Ring (Feat. Circle Percussion) - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Death and Rebirth - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
A Storm Iin the West - Part 4 - Secrets of the Earth
افزودن به پلی لیست

یوریس ده مان، گروه فلایت و هنرمندان مختلف - هورایزن زیرو داون

Joris de Man & The Flight & Various Artists - Horizon Zero Dawn

یوریس ده مان
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2017
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
80
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :