دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Tim Linghaus - Tim Linghaus Discography
Tim Linghaus Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Rehearsing For Prague
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
And All of a Sudden Everything Elapsed
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Travel Sketches (Lost in a Bus and Architecture)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Ballet School at Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Travel Sketches (Room After Performance)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Travel Sketches (Music For Dad)
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Looking For Dad in Radio Noise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Coming Home From Graduation, Pt. I (Yearbook)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Drive Me Somewhere Nice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Crossing Bornholmer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Into the Darker Architecture of Yours
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
C In Schoenhauser
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
RX
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Me in Your Rear-View Mirror (Boys Don't Cry)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
D(e)ad E¥ES
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Grandma's Deathbed, Part V (Roxy Music in the RV)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Funeral For Dad, Part II (It Was Nice to Have Known You)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
We Will Never Come Back Here Again
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Adventure Park
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Song For S
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
I Was Atoms and Waves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
You in Our Rear-View Mirror (Cemetery Car Park)
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Looking For Dad in Radio Noise (Reprise, Part III)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Crossing Bornholmer (Reprise, Part II)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Repetitive Daydream Sequence, Part VI (Humboldt University Chemistry Class 1975)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
B. in Reppinichen, Part IV (Letter From Bouboul)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
B. in Reppinichen, Part II (Fahrraeder, Flimmernde Felder)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
I Was Atoms and Waves (Reprise, Part II)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Jonathan Brandis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Nice to Meet You Too
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Plaenterwald
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Snow at Franz-Mehring-Platz
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
I Was Atoms and Waves (Reprise, Part V)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Anatomy of Our Awkward Farewell Gestures
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Where Is My Girl?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Empty House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Chased By Two Idiots
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Before Berlin (About B. End Title)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
...and Then I Forgot (Wyoming)
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Ascending Demons
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Dads / Ghosts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Bury My Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
K's Daydream Sequence, Part I (Running Home From School)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Monsters
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Dark Boroughs
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hearse Park
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Missing Every Particle of You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
K in Suburbia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Audrey’s Funeral / Wooden House Up in the Mountains
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Give Me a Hug
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Hurricane Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Sunbeams Caressing Flowers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Goodbye, Mr. Huppenduhler (Every Perfect Day at Home Was a Bughouse)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Audrey in Outer Space with Superpowers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Flashlight Signals Into an Open Field
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Shelter
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Stranger
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Defiance
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Biographical
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Danger Zones
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Love and Dust
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Unfold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Warhorses
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Roads
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
You Called It Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Bonds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Rebuild
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Tape From 1973, Part I (School Couples)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
K in a Wafting Cape
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Us in Your Rear-View Mirror
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Bloodstained
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Home For the Kids
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Ghost
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
A Crane House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Floating Petals
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Magnolia Drive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Diamond Mouth and Izibell in the Hills (School Days)
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Running to School with S
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
What Begins Must Also End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sommersturm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Repetitive School Daydream Sequence, Part XII (Loud Youth, Quiet City)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Wild Dandelion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Aspirations and Rear Seats
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Meet Me at Cemetery Hill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Repetitive School Daydream Sequence, Part IX (Obliterating Death in a Cosmic Environment)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Because You Were the Universe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Maybe More Than You Knew
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Humming While You're Driving
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Repetitive School Daydream Sequence, Pt. VII (Skipping Maths with S)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
We Were Made For Waving Into an Indefinite Future
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Vergissmeinnicht
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
In the Swirling Bubbles of the Lake I Saw Bonds and Molecules
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Repetitive School Daydream Sequence, Part V (Soaring to the Ceiling of the Assembly Hall, Teary Eyes)
افزودن به پلی لیست

مجموعه تمام آثار تیم لینگهاوس در دیسکوگرافی تیم لینگهاوس

Tim Linghaus Discography

تیم لینگهاوس
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2016-2021
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
8
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
93

دیسکوگرافی تیم لینگهاوس Tim Linghaus Discography مجموعه‌ای شامل تمامی ساخته‌های این آهنگساز و نوازنده آلمانی در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای او است. ساختار آثار این هنرمند در عین تنوع و تحولات متعدد، یک مسیر کلی دارد و موسیقی او ترکیبی از المان‌های کلاسیک و مدرن است. این مجموعه ۳ ای‌پی منتشرشده توسط او با نام‌های ووار Vhoir در سال ۲۰۱۶، جهان ارواح Geisterwelt در سال ۲۰۲۰ و تشییع جنازه در ساحل Beach Funeral در سال ۲۰۲۱ به همراه ۵ آلبوم استودیویی او، طرح‌های خاطرات Memory Sketches در سال ۲۰۱۸، در مورد بی (بی‌سایدهای ضبط‌شده از طرح خاطرات) About B. (Memory Sketches B-Sides Recordings) در سال ۲۰۱۹، زمانی که تو خانه را ترک کردی، ما جوان بودیم We Were Young When You Left Home در سال ۲۰۱۹،‌ سال‌های ونوس Venus Years در سال ۲۰۲۰ و طرح‌های خاطرات ۲ Memory Sketches II در سال ۲۰۲۱ را شامل می‌شود.

تیم لینگهاوس با ای‌پی Vhoir گام به دنیای موسیقی نهاد و تلفیق آکوستیک و الکترونیک در آثار او توجهات زیادی را به خود جلب کرد. در امتداد این ای‌پی، آلبوم Memory Sketches عرضه شد که نه فقط یه آلبوم بلکه به نوعی مانیفست و طرح کلی مسیر هنری او را می‌توان در آن مشاهده کرد. آلبوم About B. (Memory Sketches B-Sides Recordings) همان‌طور که از نام آن مشخص است، ادامه‌ای بر آلبوم اول او است و در همین سال او سومین آلبومش، We Were Young When You Left Home را منتشر کرد که ساختاری ارتقایافته نسبت به آلبوم‌های اول او دارد. در سال ۲۰۲۰ او با ای‌پی Geisterwelt و آلبوم Venus Years مسیر خود را ادامه داد. در بحبوحه همه‌گیری کرونا او ای‌پی سومش، Beach Funeral را عرضه کرد که ملهم از شرایط جاری در دنیا و وضعیت جداافتادگی او و بقیه ساکنان کره زمین نسبت به یکدیگر و شرایط دشوار این سال‌ها بود. پنجمین آلبوم او در سال ۲۰۲۱ منتشر شد و در آن بار دیگر، تیم لینگهاوس به موسیقی انتزاعی و مدرن و نویزی خود بازگشته است.

به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :