دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Still in a Dream: A Story of Shoegaze 1988-1995
Still in a Dream: A Story of Shoegaze 1988-1995
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Jesus & Mary Chain - Rollercoaster
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Cocteau Twins - Cherry-Coloured Funk
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The House of Love - Christine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
A.R. Kane - Baby Milk Snatcher (12" Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Ultra Vivid Scene - Mercy Seat (12" Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Spacemen 3 - Hypnotized
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Loop - Arc-Lite (Sonar)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
14 Iced Bears - Surfacer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Galaxie 500 - Tugboat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Prayers - Puppet Clouds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Kitchens of Distinction - The 3rd Time We Opened the Capsule
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
A.C. Marias - One of Our Girls Has Gone Missing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Telescopes - Precious Little
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Pale Saints - Sight of You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Jane From Occupied Europe - Ocean Run Dry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Sonic Boom - Angel
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Ride - Drive Blind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Lush - De-Luxe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
See See Rider - Slip So Slow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Nightblooms - Crystal Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Darkside - Waiting For the Angels
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Velocity Girl - I Don't Care If You Go
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Cranes - Inescapable
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Chapterhouse - Falling Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Whipping Boy - Switchblade Smile
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Boo Radleys - Kaleidoscope
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Swervedriver - Rave Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Slowdive - Slowdive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Charlottes - Liar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Dr. Phibes & The House of Wax Equations - Sugarblast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Bleach - Decadence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Catherine Wheel - She's My Friend (Wilde Club Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Blow-Up - Somersault Sunrise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Bark Psychosis - All Different Things
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Curve - Ten Little Girls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Dylans - Godlike
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Th' Faith Healers - Gorgeous Blue Flower in My Garden
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Lilys - February Fourteenth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Honey Smugglers - Good Afternoon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Spirea X - Chlorine Dream
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Moonshake - Gravity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Spitfire - Translucent
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Moose - Suzanne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Spiritualized - Run
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Revolver - Heaven Sent an Angel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Lowlife - June Wilson (Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Ecstasy of Saint Theresa - Square Wave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Black Tambourine - By Tomorrow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Whipped Cream - Explosion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Smashing Orange - My Deranged Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
The Hinnies - Gong
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Bang Bang Machine - Geek Love (Original 12 Version)
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Sunflowers - Closer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Drop - Mirrored
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Belltower - In Hollow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Sweet Jesus - Phonefreak Honey
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Adorable - Sunshine Smile
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Sun Dial - I Don't Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Swallow - Sugar Your Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Drop Nineteens - Winona
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Flaming Lips - Talkin' 'bout the Smiling Death Immortality Blues (Everyone Wants to Live Forever)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Medicine - Aruca
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Coaltar of the Deepers - Charming Sister Kiss Me Dead!!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Honey Buzzards - Starhappy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
lovesliescrushing - Babysbreath
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Majesty Crush - No. 1 Fan
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
The Swirlies - Park the Car By the Side of the Road
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Submarine - Chemical Tester
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Bailter Space - Shine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Spectrum - True Love Will Find You in the End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Blind Mr. Jones - Spooky Vibes
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
An April March - Memory
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Flying Saucer Attack - Soaring High
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Drugstore - Alive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Secret Shine - Loveblind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Mercury Rev - Bronx Cheer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Curtain Society - Chelsea
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Seefeel - Plainsong
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Spindrift - Surround Sound
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Rollerskate Skinny - Miss Leader
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Bardo Pond - Die Easy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Alison's Halo - Dozen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Swirl - The Last Unicorn
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Bowery Electric - Next to Nothing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Bethany Curve - Me Voy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Astrobrite - Orange Creamsickle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Luna - 23 Minutes in Brussels
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - هنوز در یک رویاست: داستان شوگیز ۱۹۸۸-۱۹۹۵

Various Artists - Still in a Dream: A Story of Shoegaze 1988-1995

سال انتشار
انتشار :
2016
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
3
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
87
آلبوم هنوز در یک رویاست: داستان شوگیز ۱۹۸۸-۱۹۹۵ Still in a Dream: A Story of Shoegaze 1988-1995 مجموعه‌ای از آثار آلترناتیو راک، دریم پاپ، ایندی راک و پست راک از هنرمندان مختلف این دوره تاریخ‌ساز این سبک است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :