دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Pure Rapture - Progressive Trance Mix [Mega Pack] Vol. 1
Pure Rapture - Progressive Trance Mix [Mega Pack] Vol. 1
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
X (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Arcadium (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Something Real (Giuseppe Ottaviani Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
All Through the Night (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Night Flight (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Come with Me (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hideaway (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Newborn (Extended Intro Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Love vs. Lust (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Lost in My Curse (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Always (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Last Word (Mark Bester Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
FAV (Patrick White Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Running For Our Lives (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Magic Fly (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Anasthasia (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Carousel (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
The Rising (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Carpo (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Stickup (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Cali Quake (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Is It Love [1001] (Grum Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Togu (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
The Network (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Charon (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Belasco (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
We’re Not Going Home (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Cala Saladeta (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Adrenachrome (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Shadow of Us (Electronic Family 2019 Anthem) (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Laserface 03 [Leaving You] (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Gone Back (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Kalpa (Onstage Radio 100 Anthem) (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Kingdoms (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Exploration of Space (Grum Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Grievous (Ramsey Westwood Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Aire (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Inside a Dream (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
The Hardest Part (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Luminosity Curve (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Lost & Found (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Breathe Me to Life (Daxson Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Hear You Now (Graham Bell 2019 Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Fire Wire (Andrew Bayer Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Floating... (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Voltage Control (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Heartbeat Tonight (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Catorce (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Runaway (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Cubes (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Strike As One (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Elara (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Madrigal (Solis & Sean Truby Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Man vs. Machine (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Character (Avao Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Magitek (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Morpho (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
The Wave 2.0 (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Sansara (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Something Real (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Dia [Computer Electronic] (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
The Hardest Part (Sound Quelle Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Light Years (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Two Tigers (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
9th Ave (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Another Day in L.A. (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
I Am (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Toska (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Get Down (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Escape with Me (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Baguette (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Rip It Up (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
The Game (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Escape (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Don't Need to Know Your Name (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Escape Time (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Outlaw (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Bottle Top Trance (ExtendedMix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Neon Sonnenschein (Club Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Kattegat (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Can You (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Sapphire (Recut) (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Giratina (Overdrive Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
U (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
First Light (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
I Need Love (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
About You (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Natural (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Here With Me (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
Giratina (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Kaleidoscope (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Step Inside (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Chocolate (Tanner Wilfong Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Far (Fisherman Extended Festival Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Laserface 01 [Aperture] (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
Fading (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
Revolution (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
Cafe (Tomas Heredia Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
New Republic (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
Turn It Up (Sound Rush Extended Remix)
افزودن به پلی لیست

خلسه ناب - مجموعه بزرگ و جذابی از بهترین آهنگ های سبک پراگرسیو ترنس به انتخاب دنیای موسیقی - شماره ۱

Pure Rapture - Progressive Trance Mixes [Mega Pack] Vol. 1

سال انتشار
انتشار :
2019
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100

معرفی آلبوم

اولین شماره از مجموعه های بزرگ وبسایت دنیای موسیقی با نام مگاپک را در سبک خلسه آور و محبوب پراگرسیو ترنس خواهید شنید. این مجموعه فوق العاده شنیدنی را در قالب 100 ترک منتخب از بزرگان حال حاضر دنیای موسیقی الکترونیک و البته سبک پر طرفدار ترنس به شما ارائه می‌کنیم.

در این مجموعه سعی بر آن داشتیم که تمام ابعاد این سبک  انعطاف پذیر و بسیار جذاب در دنیای موسیقی الکترونیک یعنی پراگرسیو ترنس را پوشش داده و تمام زوایای این موسیقی پر طرفدار، عمیق و در عین حال پر انرژی را به گوش شما برسانیم و نهایت لذت از شنیدن آهنگ مورد علاقه‌تان را به شما القا کنیم. از استایل ریتمیک همیشه جذاب و مبهوت کننده Armin van Buuren گرفته تا کار های خشک و پانچی Above & Beyond ، میکس های ماورایی، نویزی و شنیدنی Cosmic Gate ، کار های کلاسیک و ریشه دار Markus Schulz و Ferry Corsten ،  سینت ارکستر های دیوانه کننده Mark Sixma و استایل فانکی، ملودیک و همیشه جذاب Orjan Nilsen ، همه و همه را در این مجموعه خواهید شنید و در دنیای خوش آب و رنگ و پر انرژی پراگرسیو ترنس غرق خواهید شد. امید است که از این مجموعه بزرگ و شنیدنی نهایت لذت را ببرید.

 

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :