دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
And So I Watch You From Afar - And So I Watch You From Afar Discography
And So I Watch You From Afar Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
These Riots Are Just the Beginning
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Torch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Tonight the City Burns (Feat. Cahir O'Doherty & Johnny Black)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Marching Over the Coals
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Something More than Power (Feat. Neil Hughes)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
La Plata es el Asesino (Feat. Geoff Topley)
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
I Capture Castles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Holylands, 4am
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Voiceless
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Machine (Part 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Machine (Part 2)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
WPB, 6am
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Mount Kailash
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Set Guitars to Kill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
A Little Bit of Solidarity Goes a Long Way
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Clench Fists, Grit Teeth​.​.​.​Go!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
I Capture Castles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Start a Band
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Tip of the Hat, Punch in the Face
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
If it Ain't Broke...Break it
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
These Riots Are Just the Beginning
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don't Waste Time Doing Things You Hate
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Voiceless
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Eat the City, Eat it Whole
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
S Is For Salamander
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
D Is For Django the Bastard
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
B Is For B-Side
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
K Is For Killing Spree (An Ode To)
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Straight Through the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Without a Scratch
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
BEAUTIFULUNIVERSEMASTERCHAMPION
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Gang (Starting Never Stopping)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Search:Party:Animal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
7 Billion People All Alive at Once
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Think:Breathe:Destroy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Homes - Ghost Parlor KA -6 to…
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Homes - ...Samara to Belfast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Lifeproof
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
7 Billion People All Alive at Once [Jape Remix]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
7 Billion People All Alive at Once [Radio Edit]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
7 Billion People All Alive at Once [Album Version]
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
ASIWYFA Intro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Euncia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Big Thinks Do Remarkable
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
ASIWYFA Discussion #1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Like A Mouse
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
ASIWYFA Discussion #2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Beautiful Universe Master Champion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Gang
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
ASIWYFA Outro
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Eunoia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Big Thinks Do Remarkable
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Like a Mouse
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Ambulance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Stay Golden
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Rats on Rock
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Trails
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Mend and Make Safe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Ka Ba Ta Bo Da Ka
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Things Amazing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
All Hail Bright Futures
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Young Brave Minds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Gum [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
Disc 10 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Run Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
These Secret Kings I Know
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Wasps
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Redesigned a Million Times
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
People Not Sleeping
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Fucking Lifer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Beacon, A Compass, An Anchor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Animal Ghosts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Heirs
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Tryer, You
افزودن به پلی لیست
Disc 11 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Run Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Wasps
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Think:Breathe:Destroy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Search:Party:Animal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
A Beacon, A Compass, An Anchor
افزودن به پلی لیست
Disc 12 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Three Triangles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
A Slow Unfolding of Wings
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Terrors of Pleasure
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Dying Giants
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
All I Need Is Space
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Endless Shimmering
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Mullally
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
I'll Share a Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Chrysalism
افزودن به پلی لیست
Disc 13 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Set Guitars to Kill (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
A Little Bit of Solidarity Goes a Long Way (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Clench Fists, Grit Teeth... Go! (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
I Capture Castles (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Start A Band (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Tip of the Hat, Punch in the Face (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
If It Aint Broke... Break it (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
These Riots Are Just The Beginning (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don't Waste Time Doing Things You Hate (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Voiceless (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Eat the City, Eat it Whole (Live)
افزودن به پلی لیست
Disc 14 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Arpanoid
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Odd Seal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Radaghast
افزودن به پلی لیست
Disc 15 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
I Dive, Part 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
II Dive, Part 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
III Lung
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
IV In Air
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
V Hold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
VI Submerge
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
VII Emerge
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
VIII Jettison
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
IX A.D. Poet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Jettison (Full Score).
افزودن به پلی لیست

دیسکوگرافی و من تو را از دور تماشا می‌کنم

And So I Watch You From Afar Discography

و من تو را از دور تماشا می‌کنم
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2007-2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
13
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
111
سبک‌های آلبوم :

معرفی آلبوم

01. Tonight the City Burns [EP] (2007)
02. This Is Our Machine and Nothing Can Stop It [EP] (2007)
03. And So I Watch You From Afar (2019)
04. Letters [EP] (2010)
05. Straight Through the Sun Without a Scratch [EP] (2010)
06. Gangs (2011)
07. 7 Billion People All Alive at Once [EP] (2011)
08. All Hail Bright Futures [Bonus Track Version] (2013)
09. Audiotree Live (2013)
10. Heirs (2015)
11. And So I Watch You From Afar on Audiotree Live (Session #2) [EP] (2015)
12. The Endless Shimmering (2017)
13. ASIWYFA (Live) [10 Year Anniversary] (2019)
Successors (2020)
And So I Watch You From Afar - Jettison (2022)

به روز رسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :