دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Christophe Coin - Christophe Coin: Antonio Vivaldi - Cello
Christophe Coin: Antonio Vivaldi - Cello
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Cello Concerto in G Major, RV 414 : Vivaldi: Cello Concerto in G Major, RV 414 - 1. Allegro molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Cello Concerto in G Major, RV 414 : Vivaldi: Cello Concerto in G Major, RV 414 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Cello Concerto in G Major, RV 414 : Vivaldi: Cello Concerto in G Major, RV 414 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Cello Concerto in B Minor, RV424 : Vivaldi: Cello Concerto in B Minor, RV424 - 1. Allegro Non Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Cello Concerto in B Minor, RV424 : Vivaldi: Cello Concerto in B Minor, RV424 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Cello Concerto in B Minor, RV424 : Vivaldi: Cello Concerto in B Minor, RV424 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Cello Concerto in G Minor, RV416 : Vivaldi: Cello Concerto in G Minor, RV416 - 1. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Cello Concerto in G Minor, RV416 : Vivaldi: Cello Concerto in G Minor, RV416 - 2. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Cello Concerto in G Minor, RV416 : Vivaldi: Cello Concerto in G Minor, RV416 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Cello Concerto in A Minor, RV 418 : Vivaldi: Cello Concerto in A Minor, RV 418 - 1. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Cello Concerto in A Minor, RV418 : Vivaldi: Cello Concerto in A Minor, RV418 - 2. (Largo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Cello Concerto in A Minor, RV418 : Vivaldi: Cello Concerto in A Minor, RV418 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Cello Concerto in F Major, RV412 : Vivaldi: Cello Concerto in F Major, RV412 - 1. (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Cello Concerto in F Major, RV412 : Vivaldi: Cello Concerto in F Major, RV412 - 2. Larghetto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Cello Concerto in F Major, RV412 : Vivaldi: Cello Concerto in F Major, RV412 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Cello Concerto in C Minor, RV401 : Vivaldi: Cello Concerto in C Minor, RV401 - 1. Allegro Non Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Cello Concerto in C Minor, RV401 : Vivaldi: Cello Concerto in C Minor, RV401 - 2. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Cello Concerto in C Minor, RV401 : Vivaldi: Cello Concerto in C Minor, RV401 - 3. Allegro Ma Non Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Cello Concerto in G, RV413 : Vivaldi: Cello Concerto in G, RV413 - 1. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Cello Concerto in G, RV413 : Vivaldi: Cello Concerto in G, RV413 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Cello Concerto in G, RV413 : Vivaldi: Cello Concerto in G, RV413 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Cello Concerto in D Minor, RV 406 : Vivaldi: Cello Concerto in D Minor, RV 406 - 1. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Cello Concerto in D Minor, RV 406 : Vivaldi: Cello Concerto in D Minor, RV 406 - 2. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Cello Concerto in D Minor, RV 406 : Vivaldi: Cello Concerto in D Minor, RV 406 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Cello Sonata in A Minor, RV 44 : Vivaldi: Cello Sonata in A Minor, RV 44 - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Cello Sonata in A Minor, RV 44 : Vivaldi: Cello Sonata in A Minor, RV 44 - 2. Allegro Poco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Cello Sonata in A Minor, RV 44 : Vivaldi: Cello Sonata in A Minor, RV 44 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Cello Concerto in C Minor, RV 402 : Vivaldi: Cello Concerto in C Minor, RV 402 - 1. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Cello Concerto in C Minor, RV 402 : Vivaldi: Cello Concerto in C Minor, RV 402 - 2. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Cello Concerto in C Minor, RV 402 : Vivaldi: Cello Concerto in C Minor, RV 402 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Cello Sonata in E-Flat Major, RV 39 : Vivaldi: Cello Sonata in E-Flat Major, RV 39 - 1. Larghetto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Cello Sonata in E-Flat Major, RV 39 : Vivaldi: Cello Sonata in E-Flat Major, RV 39 - 2. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Cello Sonata in E-Flat Major, RV 39 : Vivaldi: Cello Sonata in E-Flat Major, RV 39 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Cello Sonata in G Minor, RV 42 : Vivaldi: Cello Sonata in G Minor, RV 42 - 1. Preludio - Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Cello Sonata in G Minor, RV 42 : Vivaldi: Cello Sonata in G Minor, RV 42 - 2. Andante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Cello Sonata in G Minor, RV 42 : Vivaldi: Cello Sonata in G Minor, RV 42 - 3. Sarabanda. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Cello Sonata in G Minor, RV 42 : Vivaldi: Cello Sonata in G Minor, RV 42 - 4. Gigue. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Sonata For Cello and Continuo in B flat, RV.47 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, RV.47 - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Sonata For Cello and Continuo in B flat, RV.47 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, RV.47 - 3. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Sonata For Cello and Continuo in B flat, RV.47 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, RV.47 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Sonata For Cello and Continuo in F Major, R.41 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in F Major, R.41 - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Sonata For Cello and Continuo in F Major, R.41 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in F Major, R.41 - 2. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Sonata For Cello and Continuo in F Major, R.41 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in F Major, R.41 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 - 2. Allegro Poco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 - 3. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in A Minor, R.43 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.45 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.45 - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.45 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.45 - 2. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.45 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.45 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Sonata For Cello and Continuo in E minor, R.40 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in E Minor, R.40 - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Sonata For Cello and Continuo in E minor, R.40 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in E Minor, R.40 - 2. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Sonata For Cello and Continuo in E minor, R.40 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in E Minor, R.40 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 - 1. Preludio (Largo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 - 2. Allemanda (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 - 3. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 : Vivaldi: Sonata For Cello and Continuo in B Flat, R.46 - 4. Corrente (Allegro)
افزودن به پلی لیست

کریستوف کوین - کریستوف کوین: آنتونیو ویوالدی - ویولنسل

Christophe Coin - Christophe Coin: Antonio Vivaldi - Cello

کریستوف کوین
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
57
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک کریستوف کوین: آنتونیو ویوالدی - ویولنسل (Christophe Coin: Antonio Vivaldi - Cello) اثری پرانرژی از این نوازنده برجسته است.
به روز رسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :