دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
James Vincent McMorrow - James Vincent McMorrow Discography
James Vincent McMorrow Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
If I Had a Boat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Hear the Noise That Moves So Soft and Low
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sparrow and the Wolf
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Breaking Hearts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
We Don't Eat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
This Old Dark Machine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Follow You Down to the Red Oak Tree
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Down the Burning Ropes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
From the Woods!!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
And If My Heart Should Somehow Stop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Early in the Morning, I'll Come Calling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Higher Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
We Don't Eat (Acoustic Version)
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
If I Had a Boat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
This Old Dark Machine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
From the Woods (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Like the River (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
We Don't Eat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Higher Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
We Don't Eat (Adventure Club Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
We Don't Eat (Acoustic Version)
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Cavalier
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Lakes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Red Dust
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Gold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
All Points
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Look Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Repeating
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Post Tropical
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Glacier
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Outside Digging
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
When I Leave [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
You Know [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
New Romancers (Feat. Moors) [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Red Dust (Solo Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
All Points (Solo Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Cavalier (1975 Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Cavalier (Dpat Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Glacier (Atu Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Lakes (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Glacier (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Red Dust (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Down the Burning Ropes (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Higher Love (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
This Old Dark Machine (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Post Tropical (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
All Points (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
We Don't Eat (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Gold (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Cavalier (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
And If My Heart Should Somehow Stop (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
When I Leave (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
If I Had a Boat (Live at The Theater at the Ace Hotel, Los Angeles)
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Rising Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
I Lie Awake Every Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Last Story
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
One Thousand Times
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Evil
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Get Low
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Killer Whales
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Seek Another
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Surreal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Lost Angles
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Rising Water (Venice Beach, April 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
I Lie Awake Every Night (Dublin, August 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Last Story (West Hollywood, March 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
One Thousand Times (Venice Beach, April 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Evil (West Hollywood, May 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Get Low (Dublin, September 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Killer Whales (Austin, March 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Seek Another (Dublin, September 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Surreal (Barcelona, February 2015)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Lost Angles (Alternate)
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
December 2914
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
True Care
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
National
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Thank You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Interlude No. 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Constellations
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Holding On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Bears
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Pink Salt Lake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Interlude No. 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Bend Your Knees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Change of Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Glad It's Raining
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Don't Wait Forever
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Outro
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Future (With James Vincent McMorrow)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Future (Taska Black Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Future (Autolaser Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Future (Jupe Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Future (Anomalie Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Future (Marcioz Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Future (Fytch Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Future (Vincent Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
The Future (Franky Rizardo Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Future (Feint Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Future (Wingtip Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Future (Andrew Luce Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Future (GOSLO Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
The Future (Kill Paris Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 10 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Paradise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Gone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Planes in the Sky
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Tru Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Waiting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Poison to You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
We Don't Kiss Under Umbrellas Like We Used To
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
A House and a River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hollywood & Vine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Cliché 
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Headlights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
I Should Go (With Kenny Beats)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Grapefruit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Part of Me
افزودن به پلی لیست
Disc 11 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Hurricane
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Steven
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Less I Knew
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Reason I Died
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Heads Look Like Drums
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Lighten Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
I Am a Masterpiece
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
A Lot to Take
افزودن به پلی لیست

دیسکوگرافی جیمز وینسنت مک‌مورو

James Vincent McMorrow Discography

جیمز وینسنت مک‌مورو
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2010-2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
10
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
124
دیسکوگرافی جیمز وینسنت مک‌مورو James Vincent McMorrow Discography مجموعه کامل آثار ایندی فولک و راک این هنرمند است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :