دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Pendragon - Pendragon Discography
Pendragon Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Higher Circles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Pleasure of Hope
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Leviathan
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Alaska
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Circus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Oh Divineo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Black Knight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Fly High Fall Far [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Victims of Life [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Armageddon [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Insomnia [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Saved By You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Mask
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Time For a Change
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
I Walk the Rope
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
2 AM
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Total Recall
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Haunting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Solid Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Kowtow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Time For a Change [The Millstream Sessions]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Mask [The Millstream Sessions]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
I Walk the Rope [The Millstream Sessions]
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Back in the Spotlight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Voyager
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Shane
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Prayer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Queen of Hearts (I)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
... A Man Could Die Out Here..
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Last Waltz (Glos-UK 1987) - Qu
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
And We'll Go Huntig Deer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Sister Bluebird
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Walls of Babylon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Ghosts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Breaking the Spell
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Last Man on Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Nostradamus (Stargazing)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Am I Really Losing You?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Third World in the UK
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Dune
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Sister Bluebird
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Fallen Dreams & Angels
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Masquerade Overture
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
As Good As Gold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Paintbox
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Pursuit of Excellence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Guardian of My Soul
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Shadow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Masters of Illusion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
As Good As Gold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Master of Illusion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Schizo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The King of the Castle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Last Man on Earth (Live) [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Bird of Paradise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Midnight Running
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
A Million Miles Away
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
If I Were the Wind [And You We
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Dance of the Seven Veils, A) Faithless
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Dance of the Seven Veils, B) All Over Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Not of This World, A) Not of This World
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Not of This World, B) Give It to Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Not of This World, C) Green Eyed Angel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Man of Nomadic Traits
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
World's End, A) The Last Children
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
World's End, B) And Finally
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Paintbox (Acoustic Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
King of the Castle (Acoustic Version)
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Believe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
No Place For the Innocent
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Wisdom of Solomon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Wishing Well (I) For Your Journey
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Wishing Well (II) So By Sowest
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Wishing Well (III) We Talked
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Wishing Well (IV) Two Roads
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Learning Curve
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
The Edge of the World
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Indigo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Eraserhead
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Comatose (I. View From the Seashore)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Comatose (II. Space Cadet)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Comatose (III. Home and Dry)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Freak Show
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
It's Only Me
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Passion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Empathy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Feeding Frenzy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
This Green and Pleasant Land
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
It's Just a Matter of Not Getting Caught
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Skara Brae
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Your Black Heart
افزودن به پلی لیست
Disc 10 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Belle Ame
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Beautiful Soul
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Come Home Jack
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
In Bardo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Faces of Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Faces of Darkness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
For When the Zombies Come
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Explorers of the Infinite
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Netherworld
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Voyager (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
A Man of Nomadic Traits (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
This Green and Pleasant Land (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Nostradamus (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Paintbox (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
King of the Castle (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Indigo (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
The Freak Show (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Master of Illusion (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Space Cadet (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
The Edge of the World (Acoustic House Concert - Live at Twig’s)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
It's Only Me
افزودن به پلی لیست
Disc 11 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Everything
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Starfish and the Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Truth and Lies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
360 Degrees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Soul and the Sea
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Eternal Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Whirlwind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Who Really Are We?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Afraid of Everything
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Quae Tamen Omnia (Everything But Everything)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Truth and Lies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
360 Degrees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Starfish and the Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Soul and the Sea
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Eternal Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Whirlwind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Who Really Are We?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Afraid of Everything
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Everything
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Starfish and the Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Truth and Lies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
360 Degrees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Soul and the Sea
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Eternal Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Whirlwind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Who Really Are We?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Afraid of Everything
افزودن به پلی لیست

Pendragon Discography

پندراگون
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
1985-2020
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
11
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
142

دیسکوگرافی گروه پندراگون  Pendragon Discographyشامل مجموعه کامل آثار این گروه در طول بیش ۴ دهه حضور در دنیای موسیقی است. این گروه انگلیسی کار خود را از سال ۱۹۷۸ به عنوان یک گروه پشتیبان برای دیگر گروه‌های نئوپراگسیو آغاز کرد و مدتی این روند را ادامه داد. از جمله گروه‌هایی که آن‌ها در این دوره با آن‌ها همکاری داشته‌اند، می‌توان به گروه ماریلیون Marillion اشاره کرد. پس از ۷ سال فعالیت پشتیبانی و جدا شدن چند عضو از این گروه، از جمله جان برنفیلد John Barnfield، ریک کارتر Rick Carter و نایجل هریس Nigel Harris آن‌ها در سال ۱۹۸۵، اولین آلبومشان با نام جواهر The Jewel را عرضه کردند. پس از انتشار آلبوم جواهر، کلایو نولان Clive Nolan به گروه اضافه شد و روند کاری گروه دچار تغییراتی شد. سه سال آن‌ها با آلبوم کوتو Kowtow در سال ۱۹۸۸ بازگشتند و اولین نشانه‌های تاثیر کلایو نولان نمایان شد. در سال ۱۹۹۱ و بار دیگر پس از سه سال، آلبوم دنیا The World عرضه شد و پس از سعی و خطاهای آلبوم‌های قبلی، آن‌ها اکنون در پختگی کافی، اثری درخور ارائه دادند که توانست بیش از پیش رضایت علاقه‌مندان آثار آن‌ها و موسیقی نئوپراگ را به دست آورد. آلبوم چهارم، با نام پنجره زندگی The Window Of Life در سال ۱۹۹۳ عرضه شد و روند موفق آلبوم گذشته گروه را ادامه داد و باعث مطرح شدن مضاعف نام گروه پندراگون در میان علاقه‌مندان نئوپراگ و پراگرسیو راک شد و این مسیر با آلبوم پنجم آن‌ها با نام پیش‌درآمد بالماسکه The Masquerade Overture در سال ۱۹۹۶ ادامه یافت. نکته جالب در مورد ۵ آلبوم اول، این است که تمامی آن‌ها در روز ششم ماه ژانویه منتشر شده‌اند.

پس از انتشار آلبوم The Masquerade Overture برای مدتی در کار این گروه انگلیسی وقفه افتاد و فاصله انتشار آلبوم‌های آن‌ها افزایش یافت. ششمین آلبوم آن‌ها در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و برای اولین بار در روزی غیر از ششم ژانویه عرضه شد. چیزی جدا از این دنیا Not of This World در دوم آپریل منتشر شد و بار دیگر مورد تحسین قرار گرفت. در سال ۲۰۰۵ آلبوم باور Believe منتشر شد که به نسبت چند آلبوم اخیر آن‌ها تفاوت‌هایی داشت. آلبوم خلوص Pure در سال ۲۰۰۸ بار دیگر توانست رضایت مخاطبان این گروه را به دست آورد و نشان دهد که این گروه در سومین دهه فعالیت، همچنان سرشار از انرژی و شور است. آلبوم‌های نهم و دهم آن‌ها، شور Passion و مردانی که از کوه بالا می‌روند Men Who Climb Mountains به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ منتشر شدند و علاقه‌مندان موسیقی پراگرسیو راک را وجدزده کردند. پس از آلبوم Men Who Climb Mountains تغییراتی در گروه رخ داد و یان وینسنت ولاسکو Jan-Vincent Velazco به عنوان درامر در گروه جایگزین شد و پس از آن بار دیگر وقفه‌ای نسبتا طولانی در فعالیت گروه Pendragon رخ داد و به مدت شش سال، آن‌ها آلبومی منتشر نکردند. در این مدت آن‌ها، آثار گذشته خود را به صورت ریمستر و بازبینی‌شده منتشر می‌کردند. در سال ۲۰۲۰ اما بار دیگر این گروه توانمند با آلبوم یازدهمشان، عشق ورای ترس Love Over Fear بازگشت و توانست علاقه‌مندان Neo-Prog را شگفت‌زده کند. این آلبوم یکی از بهترین آثار این سال و همچنین از شاخص‌ترین آثار آن‌ها لقب گرفت. بدون شک گروه پندراگون یکی از مطرح‌ترین گروه‌های راک فعال حال حاضر دنیای موسیقی است که در طول بیش از ۴۰ سال فعالیت، علی‌رغم فراز و فرودهایی که در آلبوم‌های یازده‌گانه‌اش داشته است، بارها و بارها توانسته علاقه‌مندان موسیقی را شگفت‌زده کند و به خوبی نشان دهد که لقب شاهزاده قدرتمند به خوبی برازنده آن‌ها است.

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :