دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Shusaku Uchiyama (内山修作) - Resident Evil Village (Original Soundtrack) [Complete Edition + Shadow of Rose]
Resident Evil Village (Original Soundtrack) [Complete Edition + Shadow of Rose]
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Shusaku Uchiyama - Ripples in the Calm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Shusaku Uchiyama - Monologue
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Marcin Przybylowicz - Village of Shadows
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Shusaku Uchiyama - Summer Twilight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Shusaku Uchiyama - Raid
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Shusaku Uchiyama - Memory of Mia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Shusaku Uchiyama - Wake Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Shusaku Uchiyama - Snow and Darkness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Shusaku Uchiyama - A Bad Feeling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Shusaku Uchiyama - Deserted Village
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Shusaku Uchiyama - Worship Music
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Shusaku Uchiyama - Survivor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Shusaku Uchiyama - Pain in the Darkness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Shusaku Uchiyama - Dripping Blood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Shusaku Uchiyama - Crisis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Shusaku Uchiyama - Howls and Bells
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Shusaku Uchiyama - The Hag
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Shusaku Uchiyama - Chance Meeting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Shusaku Uchiyama - Luiza's House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Shusaku Uchiyama - Villagers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Shusaku Uchiyama - Escape From the Fire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Shusaku Uchiyama - Father and Daughter
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Shusaku Uchiyama - Captured
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Shusaku Uchiyama - The Trial
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Shusaku Uchiyama - Run!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Shusaku Uchiyama - The Duke
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Shusaku Uchiyama - A Moment's Respite I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Shusaku Uchiyama - The Duke's Emporium
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Nao Sato - Cold Blooded
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Nao Sato - Off the Hook
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Nao Sato - Bloodthirsty
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Nao Sato - "Danse Macabre"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Nao Sato - Wandering the Dark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Nao Sato - Another Door
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Shusaku Uchiyama - Phone Call
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Nao Sato - She's Not Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Shusaku Uchiyama - Imminent Danger
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Nao Sato - Undead Souls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Nao Sato - Don't You Love Me?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Shusaku Uchiyama - On the Roof
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Nao Sato - Mutation
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Nao Sato - Out of Control
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Shusaku Uchiyama - Lycans Attack
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Shusaku Uchiyama - A Moment's Respite II
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Shusaku Uchiyama - Forest of Dolls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Shusaku Uchiyama - In the Mist
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Shusaku Uchiyama - Mansion in the Mists
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Shusaku Uchiyama - Stay With Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Shusaku Uchiyama - Other Side of the Door
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Shusaku Uchiyama - Music Box
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Shusaku Uchiyama - Phantom
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Shusaku Uchiyama - Well
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Shusaku Uchiyama - Baby's Cries
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Nao Sato - Monstrosity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Shusaku Uchiyama - Promenons-nous dans les bois
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Shusaku Uchiyama - From Underneath
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Nao Sato - Beasts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Nao Sato - Lonely Lunatic
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Nao Sato - Research Station
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Nao Sato - Treading Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Nao Sato - Sluice Gate
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Nao Sato - Acid Rain
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Shusaku Uchiyama - Attack From the Air
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Shusaku Uchiyama - Forest of Lycans
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Shusaku Uchiyama - Den
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Shusaku Uchiyama - Flashback
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Shusaku Uchiyama - Chalice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Shusaku Uchiyama - Coercion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Shusaku Uchiyama - Propelled
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Shusaku Uchiyama - Factory
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Shusaku Uchiyama - Soldat Jet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Shusaku Uchiyama - Armored Suffering
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Shusaku Uchiyama - Square One
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Shusaku Uchiyama - A Misunderstanding
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Shusaku Uchiyama - Roll Out!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Nao Sato - The Final Movement
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Shusaku Uchiyama - Bound in Blood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Nao Sato - Reunited
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Nao Sato - Descent Into the Village
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Nao Sato - Final Titan
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Nao Sato - Explosive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Nao Sato - No Time to Spare
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Shusaku Uchiyama - Remember
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Shusaku Uchiyama - The Path
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Shusaku Uchiyama - Confrontation
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Shusaku Uchiyama - Eradicating Evil
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Shusaku Uchiyama - Rose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Shusaku Uchiyama - Take Us Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Brian D’oliveira; Michael Kim-Shen; Aga Ujma - Yearning For Dark Shadows
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Shusaku Uchiyama - I Know
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Shusaku Uchiyama - Memories
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Shusaku Uchiyama - The Mercenaries: Title
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Shusaku Uchiyama - The Mercenaries: Village
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Shusaku Uchiyama - Shadows of Rose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Shusaku Uchiyama - Dive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Shusaku Uchiyama - Creepy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Shusaku Uchiyama - Just Like Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Shusaku Uchiyama - Caged
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Shusaku Uchiyama - Stollen Face
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Shusaku Uchiyama - They're Everywhere
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Shusaku Uchiyama - Guardian Angel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Shusaku Uchiyama - Another Caught
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Shusaku Uchiyama - Hunt Her Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Shusaku Uchiyama - Touch My Words
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Shusaku Uchiyama - Michael
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Shusaku Uchiyama - Mask Trapped
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Shusaku Uchiyama - Focus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Shusaku Uchiyama - Executioner
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Shusaku Uchiyama - The Gold Mask
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Shusaku Uchiyama - Tick Tock
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Shusaku Uchiyama - Reward
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Shusaku Uchiyama - Executioner II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Shusaku Uchiyama - Jump!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Shusaku Uchiyama - Welcome Rose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Shusaku Uchiyama - Playtime
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Shusaku Uchiyama - Searching
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Shusaku Uchiyama - You Did It!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Shusaku Uchiyama - Jimmy's Room
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Shusaku Uchiyama - Dolls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Shusaku Uchiyama - Malice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Shusaku Uchiyama - Something You Should See
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Nao Sato - No One Loves You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Shusaku Uchiyama - That Voice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Shusaku Uchiyama - What Is This Place
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Shusaku Uchiyama - Deeper
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Shusaku Uchiyama - The Purifying Crystal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Shusaku Uchiyama - Run!Rose!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Shusaku Uchiyama - I've Got This
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Shusaku Uchiyama - Offer Yourself
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Shusaku Uchiyama - I'm OK
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Shusaku Uchiyama; Nao Sato - Beginning of the End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Nao Sato - In Life and in Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Nao Sato; Suzuki Kota - Blood and Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Shusaku Uchiyama - Light at the End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Masahiro Oki - The Winters' Legacy
افزودن به پلی لیست

شوساکو اوچیاما - رزیدنت ایول روستا (نسخه کامل به همراه سایه رز)

Shusaku Uchiyama - Resident Evil Village (Original Soundtrack) [Complete Edition + Shadow of Rose]

شوساکو اوچیاما
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2021-2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
135
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی متن بازی ویدئویی رزیدنت ایول روستا Resident Evil Village اثری اتمسفریک از شوساکو اوچیاما Shusaku Uchiyama آهنگساز باسابقه این سری است.
به روز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :