دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Snow Patrol - Snow Patrol Discography
Snow Patrol Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Downhill From Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Starfighter Pilot
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Last Shot Ringing in My Ears
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Absolute Gravity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Get Balsamic Vinegar...Quick You Fool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Mahogany
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
NYC
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Little Hide
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Make Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Velocity Girl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Days Without Paracetamol
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Fifteen Minutes Old
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Favourite Friend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
One Hundred Things You Should Have Done in Bed
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Sticky Teenage Twin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Limited Edition
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Jj
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
My Last Girlfriend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
T.M.T
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
I Could Stay Away Forever
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
When You're Right, You're Right (Darth Vader Bringing in His Washing Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Raze the City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Riot, Please
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Never Gonna Fall in Love Again [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Ask Me How I Am [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Making Enemies [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Black and Blue [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Last Ever Lone Gunman [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
If I'd Found the Right Words to Say [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Batten Down the Hatch [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
One Night Is Not Enough [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Chased by... I Don't Know What [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
On / Off [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
An Olive Grove Facing the Sea [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
When It's All Over We Still Have to Clear Up [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Make Love to Me Forever [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Firelight [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Hollow as I Am [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
And Then I'm Gonna [2019 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
How to Be Dead
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Wow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Gleaming Auction
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Whatever's Left
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Spitting Games
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Chocolate
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Run
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Grazed Knees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Ways & Means
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Tiny Little Fractures
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Somewhere a Clock Is Ticking
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Same
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Post Punk Progression [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Steal [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
You're All I Have
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Hands Open
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Chasing Cars
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Shut Your Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
It's Beginning to Get to Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
You Could Be Happy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Make This Go on Forever
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Set the Fire to the Third Bar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Headlights on Dark Roads
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Open Your Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Finish Line
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
-
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
In My Arms
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Warmer Climate
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Spitting Games (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Hands Open (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
You're All I Have (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Chasing Cars (Live in Toronto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
You're All I Have (Live in Toronto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Shut Your Eyes (Live in Toronto)
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
If There's a Rocket Tie Me to It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Crack the Shutters
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Take Back the City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lifeboats
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Golden Floor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Please Just Take These Photos From My Hands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Set Down Your Glass
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Planets Bend Between Us
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Engines
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Disaster Button
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Lightning Strike
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
I'll Never Let Go
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Called Out in the Dark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Weight of Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
This Isn't Everything You Are
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Garden Rules
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Fallen Empires
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Berlin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Lifening
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
New York
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
In the End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Those Distant Bells
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Symphony
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The President
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Life on Earth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Don't Give In
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Heal Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Empress
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
A Dark Switch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
What If This Is All the Love You Ever Get?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Youth Written in Fire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Soon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Wild Horses
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Life and Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Life on Earth (Alternate Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Don't Give In (Alternate Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Heal Me (Alternate Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
What If This Is All the Love You Ever Get? (Alternate Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Soon (Alternate Version)
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Take Back the City (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Open Your Eyes (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Time Won't Go Slowly
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Chocolate (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Set the Fire to the Third Bar (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Made of Something Different Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
You're All I Have (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
I Think of Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Empress (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Run (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Heal Me (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Called Out in the Dark (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Crack the Shutters (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Chasing Cars (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Just Say Yes (Reworked)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Don't Give In (Reworked)
افزودن به پلی لیست

دیسکوگرافی گروه اسنو پاترول

Snow Patrol Discography

اسنو پاترول
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
1998-2019
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
8
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
128

دیسکوگرافی اسنو پاترول Snow Patrol Discography مجموعه کامل آثار استودیویی این گروه ایرلندی-اسکاتلندی در طول بیش از ۲۵ سال فعالیت حرفه‌ای است. این گروه یکی از بندهای برجسته و موفق این منطقه در طول سالیان اخیر است که آثارش با استقبال بسیار خوبی در میان علاقه‌مندان موسیقی در سرتاسر دنیا مواجه شده است. این گروه پنج نفره تا به امروز ۷ آلبوم استودیویی و یک آلبوم ریورک منتشر کرده است.

گروه اسنو پاترول کار خود را از سال ۱۹۹۴ آغاز کرد، اما اولین آلبوم آن‌ها ۴ سال بعد و در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. آلبوم آهنگ‌هایی برای خرس‌های قطبی Songs For Polarbears را اگرچه نمی‌توان یک آلبوم درخشان توصیف کرد؛ اما آلبوم خوبی بود که نشان از توانایی‌های اعضای این گروه در موسیقی راک داشت. نسخه ریمسترشده این آلبوم در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. آلبوم آن‌گاه که همه‌چیز به پایان می‌سید، ما همچنان باید پاک بمانیم When It's All Over We Still Have to Clear Up دومین آلبوم این گروه بود که با فاصله سه ساله در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. در این آلبوم به خوبی می‌توان نشانه‌های پیشرفت از بعد فنی و هنری را مشاهده کرد و باعث شد توجهات بیشتری به سوی این گروه معطوف شود. دو سال بعد اما زمان درخشش و جهش این گروه بود. نسخه ریمسترشده این آلبوم در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. در سال ۲۰۰۳ آلبوم فاینال استراو Final Straw (پوشال انتهایی) منتشر شد و نگاه‌های زیادی به سوی این گروه برگشت. این آلبوم با امتیازات بسیار خوبی که کسب کرد و همچنین فروش بسیار خوب، نشان داد که تغییرات انجام‌شده در گروه مثبت بوده است و اکنون دیگر می‌توان گروه اسنو پاترول را به عنوان یک گروه مطرح و برجسته در سبک ایندی راک معرفی کرد. چهارمین آلبوم گروه SP با نام چشمان باز Eyes Open در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. این آلبوم روند موفق آلبوم Final Straw را ادامه داده و باعث ارتقای گروه نیز شد. این گروه که اکنون یک گروه شناخته‌شده به حساب می‌آید با این آلبوم به فروش بسیار خوبی نیز رسید و با فروش بیش از یک و نیم میلیون نسخه‌ای بدل به یکی از آثار پرفروش دهه اول قرن بیست‌ویکم و تاریخ بریتانیا شد. نسخه ریمسترشده این آلبوم در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. صد میلیون ستاره A Hundred Million Suns به عنوان پنجمین آلبوم گروه گشت برفی در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و بار دیگر این گروه با آن به موفقیت‌های گسترده رسید. این آلبوم در کشورهای مختلف دنیا فروش بسیار خوبی را تجربه کرد و موفقیت تجاری بزرگی برای این گروه به همراه داشت. آلبوم امپراتوری‌های سقوط‌کرده Fallen Empires اولین آلبوم این گروه در دهه دوم قرن جدید است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. این آلبوم نقطه خاصی در کارنامه این گروه به حساب نمی‌آید و اثری است که آن را می‌توان هم‌تراز با دیگر آثار این گروه دانست؛ اما از آن نمی‌توان به عنوان پیشرفت یاد کرد؛ اگرچه از حیث فروش اثری موفق به حساب می‌آید. پس از این آلبوم گروه وارد یک وقفه طولانی‌مدت شد. این وقفه هفت سال به طول انجامید تا در سال ۲۰۱۸، هفتمین آلبوم این گروه با نام وحش Wildness منتشر شد. این آلبوم نشان از بازگشت دوباره این گروه به مسیر موفق خود بود. این آلبوم امتیازات خوبی کسب کرد و فروش خوبی را نیز تجربه کرد؛ اما مهم‌ترین نکته آن، توانایی این گروه در خلق موسیقی مناسب دوران خود پس از هفت سال وقفه بود. آخرین آلبوم آن‌ها تا سال ۲۰۱۹ منتشر شد، آلبوم ریورکد Reworked است. این آلبوم مجموعه‌ای از قطعات بازبینی‌شده این گروه در طول سالیان طولانی فعالیت آن‌ها را شامل می‌شد.

گروه Snow Patrol یکی از گروه‌های برجسته سبک ایندی راک دنیای موسیقی است. آثار این گروه علی‌رغم گذشت زمان، همچنان شنیدنی و جذاب هستند و می‌توان مدت‌های طولانی را به شنیدن آن‌ها اختصاص داد. هفت آلبوم استودیویی این گروه نشان از مسیر درخشانی است که از سال ۱۹۹۵ آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد. اگر به سبک ایندی راک علاقه دارید، شنیدن آثار گروه اسنو پاترول را از دست ندهید.

به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۲/۲۴

سلام خداقوت اسم آهنگ سمپل چیه ؟ ممنون

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سلام، وقت شما به خیر. اسم ترک اینه: Chasing Cars.

0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :