دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Van Halen - The Collection
The Collection
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Runnin' with the Devil [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Eruption [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
You Really Got Me [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Ain't Talkin' 'Bout Love [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
I'm the One [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Jamie's Cryin' [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Atomic Punk [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Feel Your Love Tonight [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Little Dreamer [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Ice Cream Man [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
On Fire [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
You're No Good [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Dance the Night Away [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Somebody Get Me a Doctor [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Bottoms Up! [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Outta Love Again [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Light Up the Sky [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Spanish Fly [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
D.O.A. [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Women in Love... [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Beautiful Girls [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
And the Cradle Will Rock... [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Everybody Wants Some!! [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Fools [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Romeo Delight [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Tora! Tora! [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Loss of Control [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Take Your Whiskey Home [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Could This Be Magic? [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
In a Simple Rhyme [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Mean Street [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Dirty Movies [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sinner's Swing! [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Hear About It Later [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Unchained [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Push Comes to Shove [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
So This Is Love? [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Sunday Afternoon in the Park [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
One Foot out the Door [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Where Have All the Good Times Gone! [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Hang 'em High [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Cathedral [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Secrets [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Intruder [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
(Oh) Pretty Woman [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Dancing in the Street [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Little Guitars (Intro) (Intro) [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Little Guitars [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Big Bad Bill (Is Sweet William Now) [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Full Bug [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Happy Trails [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
1984 [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Jump [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Panama [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Top Jimmy [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Drop Dead Legs [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Hot For Teacher [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
I'll Wait [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Girl Gone Bad [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
House of Pain [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Can't Get This Stuff No More [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Me Wise Magic [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Unchained (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Runnin' with the Devil (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
She's the Woman (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
I'm the One (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Tattoo (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Everybody Wants Some!! (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Somebody Get Me a Doctor (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
China Town (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hear About It Later (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
(Oh) Pretty Woman (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Drum Struck (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
You Really Got Me (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Dance the Night Away (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
I'll Wait (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
And the Cradle Will Rock... (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Hot for Teacher (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Women in Love... (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Romeo Delight (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Mean Street (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Beautiful Girls (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Ice Cream Man (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Panama (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Eruption (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Ain't Talkin' 'Bout Love (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Jump (Live at the Tokyo Dome June 21, 2013)
افزودن به پلی لیست

آلبوم مجموعه گزیده ای از بهترین آهنگ های گروه ون هیلن

Van Halen - The Collection

ون هیلن
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2015
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
87
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :