دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Jazz on Film … Crime Jazz
Jazz on Film … Crime Jazz
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Warren Barker - 77 Sunset Strip
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Warren Barker - Late at Bailey's
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Warren Barker - I Get a Kick out of You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Warren Barker - Cleo's Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Warren Barker - Caper at the Coffee House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Warren Barker - You Took Advantage of Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Warren Barker - 77 Sunset Strip Cha Cha
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Warren Barker - Kookie's Caper
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Warren Barker - The Stu Bailey Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Warren Barker - Lover Come Back to Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Warren Barker - Blue Night on the Strip
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Warren Barker - If I Could Be with You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Warren Barker - Swingin' on the Strip
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Warren Barker - Hawaiian Eye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Warren Barker - Deep Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Warren Barker - Let's Do It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Warren Barker - Steele on the Prowl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Warren Barker - Soft Green Seas
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Warren Barker - Rhumba Rhapsody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Warren Barker - Cabbie Kim
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Warren Barker - What Is This Thing Called Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Warren Barker - You're Getting to Be a Habit with Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Warren Barker - Cricket's Corner
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Warren Barker - When My Dream Boat Comes Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Warren Barker - Lopaka's Beat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Warren Barker - Hawaiian Eye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Stanley Wilson & His Orchestra - M Squad Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Stanley Wilson & His Orchestra - The Chase
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Stanley Wilson & His Orchestra - The Search
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Stanley Wilson & His Orchestra - Phantom Raiders
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Stanley Wilson & His Orchestra - The Lonely Beat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Stanley Wilson & His Orchestra - The Juke Box
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Stanley Wilson & His Orchestra - The Mugger
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Stanley Wilson & His Orchestra - The Discovery
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Stanley Wilson & His Orchestra - The Late Spot
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Stanley Wilson & His Orchestra - The Cha-Cha Club
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Stanley Wilson & His Orchestra - A Lady Sings the Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Stanley Wilson & His Orchestra - The End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Elmer Bernstein - Staccato`s Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Elmer Bernstein - Thinking of Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Elmer Bernstein - Poi and Juice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Elmer Bernstein - Night Mood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Elmer Bernstein - Deadly Game
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Elmer Bernstein - The Jazz at Waldo`s
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Elmer Bernstein - Greenwich Village Rumble
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Elmer Bernstein - Like Having Fun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Elmer Bernstein - One Before Closing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Elmer Bernstein - Walking a Lonely Street
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Elmer Bernstein - Macdougal Street Special
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Elmer Bernstein - Pursuit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Stan Purdy & His Orchestra - Tonight My Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Stan Purdy & His Orchestra - Velda
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Stan Purdy & His Orchestra - Oh Mike!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Stan Purdy & His Orchestra - The Woman
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Stan Purdy & His Orchestra - The Mike Hammer Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Stan Purdy & His Orchestra - Riff Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Stan Purdy & His Orchestra - Corn Pone Woman
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Stan Purdy & His Orchestra - Coffee House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Stan Purdy & His Orchestra - Bad Guys
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Stan Purdy & His Orchestra - Black Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Stan Purdy & His Orchestra - Back Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Stan Purdy & His Orchestra - Night Crowd
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Stan Purdy & His Orchestra - Summer Mood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Stan Purdy & His Orchestra - Like Mike
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Stan Purdy & His Orchestra - Morning After
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Stan Purdy & His Orchestra - Lennox Avenue Strut
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Skip Martin & His Orchestra - Hammer Blow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Johnny Williams - Theme from Checkmate
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Johnny Williams - The Isolated Pawn
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Johnny Williams - Cyanide Touch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Johnny Williams - Far Outside Place
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Johnny Williams - Hassle in the Castle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Johnny Williams - En Passant
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Johnny Williams - The Black Knight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Johnny Williams - Fireside Eye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Johnny Williams - The Bishop's Retreat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Johnny Williams - Queen's Sacrifice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Johnny Williams - Shy Youth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Johnny Williams - The King Swings
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Stanley Wilson & His Orchestra - Danger Trail
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Stanley Wilson & His Orchestra - Shotgun Slade
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Stanley Wilson & His Orchestra - Open Skies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Stanley Wilson & His Orchestra - Ride Alone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Stanley Wilson & His Orchestra - Saddle Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Stanley Wilson & His Orchestra - Gently
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Stanley Wilson & His Orchestra - Joe Clark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Stanley Wilson & His Orchestra - Night Stalking
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Stanley Wilson & His Orchestra - Weary
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Stanley Wilson & His Orchestra - Rolling Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
Stanley Wilson & His Orchestra - Them Swingin' Doors
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Henry Macini - Peter Gunn
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Henry Macini - Sorta Blue
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Henry Macini - The Brothers Go to Mothers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Henry Macini - Dreamsville
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Henry Macini - Session at Pete's Pad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
Henry Macini - Soft Sounds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
Henry Macini - Fallout!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
Henry Macini - The Floater
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
Henry Macini - Slow and Easy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
Henry Macini - A Profound Gass
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
101
Henry Macini - Brief and Breezy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
102
Henry Macini - Not from Dixie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
103
Henry Macini - Walkin' Bass
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
104
Henry Macini - Timothy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
105
Henry Macini - Joanna
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
106
Henry Macini - My Manne Shelly
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
107
Henry Macini - Goofin' at the Coffee House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
108
Henry Macini - Odd Ball
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
109
Henry Macini - Blue Steel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
110
Henry Macini - The Little Man Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
111
Henry Macini - Spook!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
112
Henry Macini - A Quiet Gass
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
113
Henry Macini - Lightly
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
114
Henry Macini - Blues for Mother's
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
115
Henry Macini - Mr. Lucky
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
116
Henry Macini - My Friend Andamo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
117
Henry Macini - Softly
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
118
Henry Macini - March of the Cue Ball
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
119
Henry Macini - Lightly Latin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
120
Henry Macini - Tipsy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
121
Henry Macini - Floating Pad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
122
Henry Macini - One Eyed Cat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
123
Henry Macini - Night Flower
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
124
Henry Macini - Chime Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
125
Henry Macini - Blue Satin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
126
Henry Macini - That's It and That's All
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
127
Henry Macini - Mr. Lucky (Goes Latin)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
128
Henry Macini - Lujon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
129
Henry Macini - Tinpanola
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
130
Henry Macini - Rain Drops in Rio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
131
Henry Macini - Siesta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
132
Henry Macini - The Dancing Cat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
133
Henry Macini - Cow Bells and Coffee Beans
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
134
Henry Macini - The Sound of Silver
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
135
Henry Macini - Tango Americano
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
136
Henry Macini - No-Cal Sugar Loaf
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
137
Henry Macini - Blue Mantilla
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
138
Henry Macini - Speedy Gonzales
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
139
George Duning - This Is the Naked City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
140
George Duning - City Within a City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
141
George Duning - I've Seen All Sides, Somehwere Wisconsin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
142
George Duning - He Plays It Cool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
143
George Duning - Five Minutes After Forever Part One
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
144
George Duning - Small Town Boy, Mighty Pretty Territory There
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
145
George Duning - From the Top of the Tower
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
146
George Duning - Girl Makes Good, Live Dangerousl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
147
George Duning - Jazz Chase
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
148
George Duning - Five Minutes After Forever Part II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
149
George Duning - Solid Food, Solitude and You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
150
George Duning - This Is the Naked City, Pt. 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
151
Nelson Riddle - The Untouchables Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
152
Nelson Riddle - Tender-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
153
Nelson Riddle - Dauntless-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
154
Nelson Riddle - Ebony and Ivory
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
155
Nelson Riddle - The Loop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
156
Nelson Riddle - Speakeasy Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
157
Nelson Riddle - Reckless-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
158
Nelson Riddle - Wistful-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
159
Nelson Riddle - Linda
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
160
Nelson Riddle - Eliot-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
161
Nelson Riddle - Dejected-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
162
Nelson Riddle - 30-30
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
163
Nelson Riddle - Suspenseful-Ness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
164
Don Ralke - Boubon Street Beat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
165
Don Ralke - The Absinthe House
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
166
Don Ralke - Blues in the Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
167
Don Ralke - Rex's Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
168
Don Ralke - Sole to Sole
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
169
Don Ralke - Bourbon Street Beat Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
170
Don Ralke - The Baron
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
171
Don Ralke - I Gotta Right to Sing the Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
172
Don Ralke - The Lady Killer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
173
Don Ralke - I Cover the Waterfont
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
174
Don Ralke - The Birth of the Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
175
Don Ralke - Boubon Street Beat March
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
176
Pete Rugolo - Richard Diamond Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
177
Pete Rugolo - The Sleeve Job
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
178
Pete Rugolo - Ye Old Curiosity Shape
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
179
Pete Rugolo - Fancy Meeting Karen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
180
Pete Rugolo - All Star
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
181
Pete Rugolo - Diamond on the Move
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
182
Pete Rugolo - Who's Sam
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
183
Pete Rugolo - I'm Always Chasing Butterflies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
184
Pete Rugolo - Does Mama Know Your Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
185
Pete Rugolo - The Teaser
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
186
Pete Rugolo - Teen Age Rock
افزودن به پلی لیست

آلبوم جز در فیلم ... جز جنایی مجموعه ای از آثار دراماتیک استفاده‌شده در فیلم‌ها از هنرمندان مختلف

Various Artists - Jazz on Film … Crime Jazz

سال انتشار
انتشار :
2014
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
186
سبک‌های آلبوم :
آلبوم جز در فیلم ... جز جنایی Jazz on Film … Crime Jazz مجموعه‌ای از آثار دراماتیک استفاده‌شده در فیلم‌ها از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :