دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Philip Glass - Landscapes: Minimalism
Philip Glass - Landscapes: Minimalism
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Víkingur Ólafsson - No. 6
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Nicola Benedetti - Pärt: Spiegel Im Spiegel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Jean-Yves Thibaudet - The Heart Asks Pleasure First
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Valentina Lisitsa - Glass: Truman Sleeps ("The Truman Show")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Valentina Lisitsa - Deep Sleep Playing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Gianluca Cascioli - Für Alina
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
San Francisco Symphony - 2. Hymning Slews
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Daniel Hope - Reich: Duet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Los Angeles Philharmonic - 2. Mvt.2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Valentina Lisitsa - Why?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Alan Feinberg - Adams: China Gates
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Katia & Marielle Labèque - Pärt: Hymn to a Great City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Uakti - Tiquiê River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Valentina Lisitsa - The Embrace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Piano Circus - Riley: In C
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Katia Labèque - No. 12
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Víkingur Ólafsson - Opening
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Katia & Marielle Labèque - Chalmin: Gameland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Jon Gibson - Reich: Reed Phase
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Valentina Lisitsa - Escape!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Valentina Lisitsa - Glass: Metamorphosis Two
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Valentina Lisitsa - Diary Of Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Uakti - Amazon River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Valentina Lisitsa - Glass: Olympian: Lighting of the Torch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Katia Labèque - Eno: In Dark Trees
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Valentina Lisitsa - Why Does Someone Have to Die?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Los Angeles Philharmonic - 1. Mvt 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Katia & Marielle Labèque - II. —
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Valentina Lisitsa - Glass: Closing ("Mishima")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Katia Labèque - Séguinier: Free to X
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Jess Gillam - If
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Katia Labèque - No. 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Valentina Lisitsa - Jack
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Valentina Lisitsa - Something She Has to Do
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Katia & Marielle Labèque - IV. —
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Valentina Lisitsa - Choosing Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Víkingur Ólafsson - No. 13
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Valentina Lisitsa - Morning Passages
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Uakti - Negro River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Víkingur Ólafsson - No. 5
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Valentina Lisitsa - Fly Drive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Valentina Lisitsa - Glass: Metamorphosis Three
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Marielle Labèque - Prelude 5
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Víkingur Ólafsson - No. 15
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Peter Gregson - 1. Fast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Valentina Lisitsa - The Attraction of the Pedalling Ankle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Katia & Marielle Labèque - III. —
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Valentina Lisitsa - All Imperfect Things
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Valentina Lisitsa - Big My Secret
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Uakti - Purus River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Valentina Lisitsa - The Departure
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Valentina Lisitsa - Glass: Wichita Sutra Vortex
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Valentina Lisitsa - Glass: Metamorphosis One
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Uakti - Tapajós River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Valentina Lisitsa - Goodbye Moortie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Valentina Lisitsa - Glass: Metamorphosis Four
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Peter Gregson - 3. Fast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Marielle Labèque - No. 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Valentina Lisitsa - An Unwelcome Friend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Marielle Labèque - No. 17
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Uakti - Xingu River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
San Francisco Symphony - 4. A Final Shaking
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Valentina Lisitsa - Silver-Fingered Fling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Orchestre Symphonique de Montréal - Adams: Short Ride in a Fast Machine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Peter Gregson - 2. Slow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Marielle Labèque - Postlude
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Marielle Labèque - Prelude 7
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
San Francisco Symphony - 3. Loops and Verses
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Valentina Lisitsa - Bill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Uakti - Japurá River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Víkingur Ólafsson - No. 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Katia Labèque - No. 7
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Daniel Hope - Trysting Fields
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Valentina Lisitsa - The Poet Acts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Víkingur Ólafsson - No. 9 (Reworked By CFCF)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Uakti - Paru River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Valentina Lisitsa - Lost And Found
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Valentina Lisitsa - Sheep ‘N’ Tides
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Víkingur Ólafsson - Opening (Reworked By Christian Badzura)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Víkingur Ólafsson - No. 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Valentina Lisitsa - The Hours
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Víkingur Ólafsson - No. 14
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Valentina Lisitsa - Candlefire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Los Angeles Philharmonic - 3. Mvt 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Katia & Marielle Labèque - IV. Gliding
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Valentina Lisitsa - Chasing Sheep Is Best Left to Shepherds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Víkingur Ólafsson - No. 18
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Marielle Labèque - Interlude 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Simon Ghraichy - Nyman: Time Lapse - Piano version
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
Katia Labèque - Glass: The Poet Acts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Valentina Lisitsa - Dead Things
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Marielle Labèque - Interlude 5
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Valentina Lisitsa - The Mood That Passes Through You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Víkingur Ólafsson - No. 5 (Reworked By Christian Badzura)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Valentina Lisitsa - I'm Going to Make a Cake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
Uakti - Madeira River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
Katia & Marielle Labèque - Cage: Experiences No. 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
Katia & Marielle Labèque - II. Stroking
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
Katia & Marielle Labèque - I. —
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
Max Richter - Richter: Vladimir's Blues
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - کلاسیک فیلیپ گلس - فضاسازی‌ها: مینیمالیسم

Various Artists - Philip Glass - Landscapes: Minimalism

نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :