دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Samuel Barber: The Complete Songs
Samuel Barber: The Complete Songs
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
William Thomas; Dylan Perez - Three Songs, Op. 2: I. The Daisies
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
William Thomas; Dylan Perez - Three Songs, Op. 2: II. With Rue My Heart Is Laden
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
William Thomas; Dylan Perez - Three Songs, Op. 2: III. Bessie Bobtail
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Nicky Spence; Dylan Perez - Three Songs, Op. 10: I. Rain Has Fallen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Nicky Spence; Dylan Perez - Three Songs, Op. 10: II. Sleep Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Nicky Spence; Dylan Perez - Three Songs, Op. 10: III. I Hear an Army
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Samantha Clarke; Dylan Perez - Four Songs, Op. 13: I. A Nun Takes the Veil
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Samantha Clarke; Dylan Perez - Four Songs, Op. 13: II. The Secrets of the Old
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Samantha Clarke; Dylan Perez - Four Songs, Op. 13: III. Sure on This Shining Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Samantha Clarke; Dylan Perez - Four Songs, Op. 13: IV. Nocturne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Fleur Barron; Dylan Perez - Two Songs, Op. 18: I. The Queen's Face on the Summery Coin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Fleur Barron; Dylan Perez - Two Songs, Op. 18: II. Monks and Raisins
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Soraya Mafi; Dylan Perez - Nuvoletta, Op. 25
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Louise Kemény; Dylan Perez - Mélodies passagères, Op. 27: I. Puisque Tout Passe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Louise Kemény; Dylan Perez - Mélodies passagères, Op. 27: II. Un Cygne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Louise Kemény; Dylan Perez - Mélodies passagères, Op. 27: III. Tombeau Dans un Parc
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Louise Kemény; Dylan Perez - Mélodies passagères, Op. 27: IV. Le Clocher Chante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Louise Kemény; Dylan Perez - Mélodies passagères, Op. 27: V. Départ
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: I. At Saint Patrick's Purgatory
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: II. Church Bell at Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: III. St. Ita's Vision
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: IV. The Heavenly Banquet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: V. The Crucifixion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: VI. Sea-Snatch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: VII. Promiscuity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: VIII. The Monk and His Cat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: IX. The Praises of God
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Mary Bevan; Dylan Perez - Hermit Songs, Op. 29: X. The Desire For Hermitage
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Despite and Still, Op. 41: I. A Last Song
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Despite and Still, Op. 41: II. My Lizard
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Despite and Still, Op. 41: III. In the Wilderness
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Despite and Still, Op. 41: IV. Solitary Hotel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Despite and Still, Op. 41: V. Despite and Still
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Jess Dandy; Dylan Perez - Three Songs, Op. 45: I. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Jess Dandy; Dylan Perez - Three Songs, Op. 45: II. A Green Lowland of Pianos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Jess Dandy; Dylan Perez - Three Songs, Op. 45: III. O Boundless, Boundless Evening
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
William Thomas; Dylan Perez - Three Songs (The Words from Old England): I. Lady, When I Behold the Roses
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
William Thomas; Dylan Perez - Three Songs (The Words from Old England): II. An Earnest Suite to His Unkind Mistress Not to Forsake Him
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
William Thomas; Dylan Perez - Three Songs (The Words from Old England): III. Hey Nonny No!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Fleur Barron; Dylan Perez - Two Poems of the Wind: I. Little Children of the Wind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Fleur Barron; Dylan Perez - Two Poems of the Wind: II. Longing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Julien Van Mellaerts; Dylan Perez - Two Songs of Youth: I. Invocation to Youth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Julien Van Mellaerts; Dylan Perez - Two Songs of Youth: II. I Never Thought That Youth Would Go
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Samantha Clarke; Dylan Perez - Love's Caution
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Night Wanderers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Julien Van Mellaerts; Dylan Perez - Beggar's Song
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Jess Dandy; Dylan Perez - Music, When Soft Voices Die
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Soraya Mafi; Dylan Perez - A Slumber Song of the Madonna
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
William Thomas; Dylan Perez - Fantasy in Purple
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Soraya Mafi; Dylan Perez - La nuit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Louise Kemény; Dylan Perez - Of That So Sweet Imprisonment
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Fleur Barron; Dylan Perez - In the Dark Pinewood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Louise Kemény; Dylan Perez - Strings in the Earth and Air
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Dominic Sedgewick; Dylan Perez - Ask Me to Rest
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Soraya Mafi; Dylan Perez - Au Clair de la Lune
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Soraya Mafi; Dylan Perez - Mother I Cannot Mind My Wheel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Fleur Barron; Dylan Perez - Love at the Door
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Louise Kemény; Dylan Perez - Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Julien Van Mellaerts; Dylan Perez - Serenader
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Jess Dandy; Dylan Perez - Peace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
William Thomas; Dylan Perez - Who Carries Corn and Crown
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Jess Dandy; Dylan Perez - Watchers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
William Thomas; Dylan Perez - Thy Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Jess Dandy; Dylan Perez - Stopping by Woods on a Snowy Evening
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Nicky Spence; Dylan Perez - There's Nae Lark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Julien Van Mellaerts; Navarra String Quartet - Dover Beach, Op. 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Nicky Spence; Dylan Perez - Knoxville: Summer of 1915
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - ساموئل باربر: ترانه‌های کامل

Various Artists - Samuel Barber: The Complete Songs

سال انتشار
انتشار :
2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
67
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک ساموئل باربر: ترانه‌های کامل Samuel Barber: The Complete Songs مجموعه‌ای از آثار روح‌نواز این ساخته این آهنگساز بزرگ از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :