دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Zlata Chochieva - Zlata Chochieva Plays Chopin & Rachmaninoff
Zlata Chochieva Plays Chopin & Rachmaninoff
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Etudes, Op. 10: No. 1 in C Major (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Etudes, Op. 10: No. 2 in A Minor (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Etudes, Op. 10: No. 3 in E Major (Lento ma non troppo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Etudes, Op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor (Presto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Etudes, Op. 10: No. 5 in G-Flat Major (Vivace)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Etudes, Op. 10: No. 6 in E-Flat Minor (Andante)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Etudes, Op. 10: No. 7 in C Major (Vivace)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Etudes, Op. 10: No. 8 in F Major (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Etudes, Op. 10: No. 9 in F Minor (Allegro molto agitato)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Etudes, Op. 10: No. 10 in A-Flat Major (Vivace assai)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Etudes, Op. 10: No. 11 in E-Flat Major (Allegretto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Etudes, Op. 10: No. 12 in C Minor (Allegro con fuoco)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Etudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major 'Aeolian Harp' (Allegro sostenuto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Etudes, Op. 25: No. 2 in F Minor (Presto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Etudes, Op. 25: No. 3 in F Major (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Etudes, Op. 25: No. 4 in A Minor (Agitato)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Etudes, Op. 25: No. 5 in E Minor (Vivace)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Etudes, Op. 25: No. 6 in G-Sharp Minor (Allegro)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Etudes, Op. 25: No. 7 in C-Sharp Minor (Lento)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Etudes, Op. 25: No. 8 in D-Flat Major (Vivace)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Etudes, Op. 25: No. 9 in G-Flat Major 'Butterfly' (Allegro assai)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Etudes, Op. 25: No. 10 in B Minor (Allegro con fuoco)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Etudes, Op. 25: No. 11 in A Minor (Lento - Allegro con brio)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Etudes, Op. 25: No. 12 in C Minor 'Ocean' (Molto allego con fuoco)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
3 Nouvelles études, B.130: No. 1 in F Minor (Andantino)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
3 Nouvelles études, B.130: No. 2 in A-Flat Major (Allegretto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
3 Nouvelles études, B.130: No. 3 in D-Flat Major (Allegretto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22: I. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 1: II. Moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 2: III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 3: IV. -
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 4: V. -
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 5: VI. Meno Mosso
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 6: VII. Meno Mosso
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 7: VIII. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 8: IX. -
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 9: X. -
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 10: XI. Piu Vivo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 11: XII. Lento
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 12: XIII. Moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 13: XIV. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 14: XV. Moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 15: XVI. Allegro Scherzando
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 16: XVII. Lento
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 17: XVIII. Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 18: XIX. Piu Mosso
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 19: XX. Allegro Vivace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 20: XXI. Presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 21: XXII. Andante-Piu Vivo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22, Var. 22: XXIII. Maestoso—Meno Mosso—Presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Piano Sonata No.1 in D Minor, Op. 28: I. Allegro Moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Piano Sonata No.1 in D Minor, Op. 28: II. Lento
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Piano Sonata No.1 in D Minor, Op. 28: III. Allegro Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Études-Tableaux, Op. 33: No. 1 in F Minor. Allegro non troppo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Études-Tableaux, Op. 33: No. 2 in C Major. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Études-Tableaux, Op. 33: No. 3 in C Minor. Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Études-Tableaux, Op. 33: No. 4 in D Minor. Moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Études-Tableaux, Op. 33: No. 5 in E-Flat Minor. Non Allegro-presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Études-Tableaux, Op. 33: No. 6 in E-Flat Major. Allegro con fuoco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Études-Tableaux, Op. 33: No. 7 in G Minor. Moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Études-Tableaux, Op. 33: No. 8 in C-Sharp Minor. Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Études-Tableaux, Op. 39: No. 1 in C Minor. Allegro agitato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Études-Tableaux, Op. 39: No. 2 in A Minor. Lento assai
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Études-Tableaux, Op. 39: No. 3 in F-Sharp Minor. Allegro molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Études-Tableaux, Op. 39: No. 4 in B Minor. Allegro assai
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Études-Tableaux, Op. 39: No. 5 in E-Flat Minor. Appassionato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Études-Tableaux, Op. 39: No. 6 in A Minor. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Études-Tableaux, Op. 39: No. 7 in C Minor. Lento, Lugubre
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Études-Tableaux, Op. 39: No. 8 in D Minor. Allegro moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Études-Tableaux, Op. 39: No. 9 in D Major. Allegro moderato
افزودن به پلی لیست

آلبوم زلاتا چوکیوا شوپن و راخمانینف می نوازد از زلاتا چوکیوا

Zlata Chochieva - Zlata Chochieva Plays Chopin & Rachmaninoff

زلاتا چوکیوا
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
70
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک زلاتا چوکیوا شوپن و راخمانینف می‌نوازد Zlata Chochieva Plays Chopin & Rachmaninoff اثری ظریف از زلاتا چوکیوا است.
به روز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :