دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Pure Moments - Progressive House Mix [Mega Pack] Vol. 1
Pure Moments - Progressive House Mix [Mega Pack] Vol. 1
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Down Low (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Lonely Lighthouse (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Moon Rider (Stan Kolev Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The End of All Things (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Kasımpatı (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Flashes (Rafael Cerato Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Instant (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Transmit (Teenage Mutants & Heerhorst Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Illusional Life (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Jagrat (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Experiment, Part 2 (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Young Star (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Eclipse (Stulla Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Everlastin (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Eternity (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
We All Lost (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Generation Change (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Memories (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
The Silver (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Addicted (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Unchained (Super Flu Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Alas (Savvas Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Hijack (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Borrowdale (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Phantom Heart (BLR Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Endless Road (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
I'll Kill You (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Three Major Pyramids (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Nix (Christian Bonori Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Forgotten (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Right in the Night (Morttagua Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Mistika (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
The Journey (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Muted Magnetism (FSOE 637)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Shadow Walker (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Principal Duty (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Julia (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Smells of a City (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Sunsweat (MUUI Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Yellow Line (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Heaven Feat. Maddy (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Ph (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
In My Mind (Armonica Rework)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Oriental Tales (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
The Age of Spirit (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Blackout (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Tayrona (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Further (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Stargazer (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Under the Skin (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Amaru (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Yellow Line (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Dreamscape (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Virt (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Tempo (Nichols (UK) Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Graphic (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Lullaby For K (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Into the Dawn (2020 Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Only Believe Me(Franco Tejedor Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Keep on Holding (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Tomorrow (Extended Future Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
In the Dark (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Feel Home (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Perception (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
One Night (Dom Dolla Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Lebra (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Too Close For Comfort (Pontifexx & Different Stage Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Bed of Cats (Galaxy Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Pathmos (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Emerald Stars (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
King of Morocco (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Kommuna (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
White Night (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Spirit in My Life (2020 Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Collision (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Places (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Apastron (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Another Land (Daniil Waigelman Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Light of Consciousness (Juan Pablo Torrez & Kamilo Sanclemente Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Mbyes (Fake Mood Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
My Boy (Meduza Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Nazar (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Deer Cave (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Silence Please (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Sea Turtle (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Flicker (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Lolita Express (Budakid Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Tireless (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Something in Space (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
System (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Moonbeam (Tash Alternative Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Synthetic Motion (Tilia & Alex ll Martinenko Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Vyote (Grum Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Vanishing (Dosem Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Dreamscape (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
The Tribe (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
Onna (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
Alone with Everybody (Progranmming Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
Reliquia (German Brigante 'Terraccita' Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
I Feel Loved (Fur Coat Remix)
افزودن به پلی لیست

لحظات ناب - منتخب بهترین آهنگ های پراگرسیو هاوس - مگاپک ۱

Pure Moments - Progressive House Mix [Mega Pack] Vol. 1

سال انتشار
انتشار :
2020
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100

شنوندگان و همراهان گرامی دنیای موسیقی شما در این قسمت شنونده اولین مگاپک اختصاصی ما در سبک خاص و جذاب پراگرسیو هاوس خواهید بود. این سبک ایستا و البته فوق العاده دوست داشتنی با ویژگی های منحصر بفرد خود، علاقمندان بی شماری را در دنیای موسیقی الکترونیک به خود اختصاص داده است. از این رو بر آن شدیم که مگاپک اختصاصی بعدی را در این سبک محبوب برای شما عزیزان و علاقمندان به خانواده هاوس و البته پراگرسیو هاوس جمع آوری و تهیه نماییم. حتما از این مجموعه کم نظیر و فوق العاده شنیدنی نهایت لذت را خواهید برد.

پراگرسیو هاوس همیشه از جایگاهی خاص در خانواده موسیقی الکترونیک برخوردار بوده است. این سبک استاتیک اما فوق العاده هیجان انگیز با ویژگی های خاص خود حالات جذابی را به شنونده القا کرده و او را وارد دنیایی بسته اما در عین حال سراسر انرژی می‌کند. در حالی که این سبک یکی از اعضای ایستای موسیقی الکترونیک به شمار رفته و از ریتمی یکنواخت برخوردار است، اما می‌تواند در ساختمان کلی خود پذیرای رنگ آمیزی های مختلف بوده و چهره های متنوع و جذابی را از خود به شنونده نشان دهد. این چهره های متنوع می‌توانند با ژنتیک موسیقی تکنو ، ترنس ، ریشه اصلی موسیقی هاوس یا ترکیبی از این سبک ها شکل گرفته و فضایی فوق العاده گیرا با جنس خاصی از انرژی را برای شنونده خلق کند.

در این مجموعه بزرگ در سبک خاص و شنیدنی پراگرسیو هاوس شنونده ۱۰۰ ترک منتخب از بهترین آهنگ های این سبک خواهید بود. طبق معمول کاری تیم دنیای موسیقی، تک تک آهنگ های این مجموعه با وسواس و دقت تمام و صرف وقت و انرژی فراوان برای شما عزیزان انتخاب شده اند. در این مجموعه همه استایل های پراگرسیو هاوس را خواهید شنید و تمام حالات و رنگ آمیزی های جذاب این سبک دوست داشتنی را لمس خواهید کرد. از استایل اولد اسکول، حالات فانکی و پر انرژی موسیقی هاوس تا سکون، ثبات و گیرایی مخصوص پراگرسیو هاوس و تکنو ، خلسه و حالات ملودیک پراگرسیو ترنس و ژنتیک شرقی و فوق العاده دوست داشتنی موسیقی الکترونیک را در این مجموعه بی نظیر خواهید شنید. این فضا های جذاب توسط هنرمندانی مثل Who Else ، Zac ، Orjan Nilsen و Stereo Underground برای شما شنوندگان گرامی خلق خواهد شد. این اطمینان را به شما می‌دهیم که اگر از طرفدار پراگرسیو هاوس بوده باشید، این مجموعه تمام انتظار شما از این سبک خاص را برآورده خواهد کرد. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهاد های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

 

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۱۲/۰۵

با تشکر و سپاس فراوان لطفا فایلهای2023 را هم در صورت موجود بودن در سایت خوبتان درج نمائید/.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۱۲/۰۵

سلام، ممنون از توجهتون. در صورت مهیا شدن امکان، آلبوم‌های اختصاصی جدید به سایت اضافه خواهد شد. موفق باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۲/۱۷

همچنان منتظر آلبوم جدید هستیم(:

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

جز شرمندگی و عذر چیزی نداریم.

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

سلام.هنوز رسیدگی نشده؟-_-

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۲/۱۷

سلام، بعد از برطرف شدن مشکل کرونا و برگشتن به روال عادی، حتما آلبوم‌های اختصاصی جدید به سایت اضافه می‌شن. موفق باشید.

loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :