دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Anathema - Anathema Discography
Anathema Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Kingdom
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Mine Is Yours to Drown In (Ours Is the New Tribe)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
We, The Gods
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Pentecost III
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Memento Mori
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
...And I Lust
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Sweet Suffering
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Everwake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Crestfallen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
They Die
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Lovelorn Rhapsody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Sweet Tears
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
J'ai Fait Une Promesse
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
They [Will Always] Die
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Sleepless
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Sleep in Sanity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Scars of the Old Stream
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Under a Veil (Of Black Lace)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Where Shadows Dance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
All Faith Is Lost
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
...And I Lust
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Sweet Suffering
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Everwake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Crestfallen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Lovelorn Rhapsody [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Sweet Tears [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
J'ai Fait Une Promesse [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
They [Will Always] Die [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Sleepless [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Sleep in Sanity [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Scars of the Old Stream [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Under a Veil (Of Black Lace) [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Where Shadows Dance [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Eternal Rise of the Sun [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Nailed to the Cross [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Dreaming: The Romance [Remastered]
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Restless Oblivion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Shroud of Frost
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
...Alone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Sunset of Age
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Nocturnal Emission
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Cerulean Twilight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Silent Enigma
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
A Dying Wish
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Black Orchid
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Eternal Rise of the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Restless Oblivion [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Shroud of Frost [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
...Alone [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Sunset of Age [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Nocturnal Emission [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Cerulean Twilight [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
The Silent Enigma [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
A Dying Wish [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Black Orchid [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
The Silent Enigma (Orchestral) [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Sleepless '96 [Remastered]
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Sentient
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Angelica
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Beloved
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Eternity, Part 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Eternity, Part 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Hope
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Suicide Veil
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Radiance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Far Away
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Eternity, Part 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Cries of the Wind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Ascension
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Far Away (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Eternity, Part 3 (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Sleepless '96
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Sentient [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Angelica [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
The Beloved [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Eternity, Part 1 [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Eternity, Part 2 [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Hope [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Suicide Veil [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Radiance [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Far Away [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Eternity, Part 3 [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Cries on the Wind [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Ascension [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Far Away (Acoustic) [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Eternity, Part 3 (Acoustic) [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Angelica (Live) [Remastered]
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Shroud of False
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Fragile Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Empty
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lost Control
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Re - Connect
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Inner Silence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Alternative 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Regret
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Feel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Destiny
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Silent Enigma
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Shroud of False
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Fragile Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Empty
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Lost Control
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Re - Connect
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Inner Silence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Alternative 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Regret
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Feel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Destiny
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Your Possible Pasts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
One of the Few
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Better Off Dead
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Goodbye Cruel World
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Deep
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Pitiless
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Forgotten Hopes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Destiny Is Dead
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Make It Right (F.F.S.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
One Last Goodbye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Parisienne Moonlight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Judgement
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Don't Look Too Far
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Emotional Winter
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Wings of God
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Anyone, Anywhere
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
2000 & Gone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Transacoustic
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Deep [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Pitiless [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Forgotten Hopes [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Destiny Is Dead [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Make it Right [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
One Last Goodbye [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Parisienne Moonlight [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Judgement [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Don't Look Too Far [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Emotional Winter [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Wings of God [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Anyone, Anywhere [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
2000 & Gone [Remastered]
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Pressure
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Release
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Looking Outside Inside
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Leave No Trace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Underworld
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Barriers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Panic
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
A Fine Day to Exit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Temporary Peace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
A Fine Day [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Release [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Leave No Trace [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Underworld [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Pressure [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Panic [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Breaking Down the Barriers [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Looking Outside Inside [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
A Fine Day to Exit [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Temporary Peace [Remastered]
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Harmonium
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Balance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Closer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Are You There?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Childhood Dream
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Pulled Under at 2000 Metres a Second
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Natural Disaster
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Flying
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Electricity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Violence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Harmonium [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Balance [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Closer [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Are You There [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Childhood Dream [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Pulled Under at 2000 Metres a Second [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
A Natural Disaster [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Flying [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Electricity [Remastered]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Violence [Remastered]
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Fragile Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Leave No Trace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Inner Silence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
One Last Goodbye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Are You There?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Angelica
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Natural Disaster
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Temporary Peace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Flying
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Unchained (Tales of the Unexpected)
افزودن به پلی لیست
Disc 10 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Thin Air
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Summernight Horizon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Dreaming Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Everything
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Angels Walk Among Us
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Presence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
A Simple Mistake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Get Off Get Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Universal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Hindsight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Angels Walk Among Us (Demo Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Presence (Demo Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
A Simple Mistake (Demo Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Dreaming Light (Orchestral Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Universal (Orchestral Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Everything (Demo Mix)
افزودن به پلی لیست
Disc 11 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Untouchable, Part 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Untouchable, Part 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Gathering of the Clouds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lightning Song
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Sunlight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Storm Before the Calm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Beginning and the End
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Lost Child
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Internal Landscapes
افزودن به پلی لیست
Disc 12 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Lost Song, Part 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Lost Song, Part 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Dusk (Dark Is Descending)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Ariel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Lost Song, Part 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Anathema
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
You're Not Alone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Firelight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Distant Satellites
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Take Shelter
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Lost Song, Part 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Coda
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Lost Song, Part 3 (Ambient Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
The Lost Song, Part I (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Ariel (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
The Lost Song, Part III (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Firelight (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Anathema (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
Disc 13 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
32.63N 117.14W
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Leaving It Behind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Endless Ways
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Optimist
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
San Francisco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Springfield
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Ghosts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Can't Let Go
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Close Your Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Wildfires
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Back to the Start
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Leaving It Behind (Demo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Optimist (Demo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Springfield (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Ghosts (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Can't Let Go (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Wildfires (Demo)
افزودن به پلی لیست
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۳/۰۲/۱۵

ممنون از گردآوری مجموعه کارهای آناتما???? من عاشق این گروه????????

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۳/۰۲/۱۶

سلام، وقت شما به خیر. خیلی خرسندیم که تونستیم در این زمینه همراه شما باشیم. پایدار باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۲۱

سلامی دوباره، دستتون درد نکنه بابت قرار دادن آلبوم Hindsight امروز داشتم موزیک های که قبلا گوش میدادم رو چک میکردم یادم افتاد آلبوم falling deeper هم توی مجموعه ارزشمند نیست امکانش هست قرار بدید????

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۲۲

@arach سلام مجدد، این آلبوم به صورت یک آلبوم جدا به سایت اضافه شد. پایدار باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۲۲

سلام، وقت شما به خیر. از حسن توجه و پیشنهاد شما سپاسگزاریم. بله امکانش هست و به زود آلبوم Falling Deeper از Anathema به سایت اضافه خواهد شد. پایدار باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۰۷

سلام آلبوم Hindsight نیست

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۱۸

با سپاس از شما

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۱۶

آلبوم Hindsight به سایت اضافه شد.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۱۲

@arach در طول همین هفته به سایت اضافه می‌شه. از همراهی شما سپاسگزاریم.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۰۹

ممنون ازتون، میتونم بپرسم این آلبوم کی در دسترس قرار میگیره؟

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۲/۰۷

سلام، از توجه شما سپاسگزاریم. به زودی به سایت اضافه خواهد شد. پایدار باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۰/۲۵

به به. ممنون از سایت خوب و کاملتون.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۲/۱۰/۲۵

سلام، خواهش می‌کنم. خوشحالم که تونستیم باعث رضایت شما بشیم. پایدار باشید.

0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :